ความสันโดษ

ความสันโดษ

S08E54

Time index

[01:07] เจริญภาวนา : อานาปานสติ

[15:31] ความสันโดษ

[22:52] ความสันโดษที่เป็นกุศลธรรม

[35:26] เทียบเคียงกับ สัมมาชีวิตา

[44:03] สันโดษเป็นกำลังใจในงาน

[53:06] จะพัฒนาความสันโดษให้เกิดขึ้นได้อย่างไร

"ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้น หรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความเป็นผู้สันโดษ" - อํ. เอก-ทุ-ติ  ๒๐/๑๒/๖๖.

หัวข้อแม่บทในวันนี้เป็นเรื่องของ "ความสันโดษ" ซึ่งเป็นธรรมะที่อยู่ในหัวข้อปฏิบัติ ที่เป็นทางกาย ทางวาจา ไม่ใช่ศีลแต่ว่าเหนือกว่าศีลขึ้นมานิดนึง เราจะมาเจาะจงลึกลงไปในหัวข้อและความหมายโดยละเอียด เพื่อให้เกิดความเข้าใจ จนสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้ได้มากขึ้น

166
1
นาทีในการอ่าน