ความหมายของสัมปชัญญะ

ความหมายของสัมปชัญญะ

S08E53

Time index

[00:29] เจริญกายคตาสติ พิจารณาธาตุ 4

[14:32] สัมปชัญญะ ความรู้ตัว

[24:22] ความหมายของสติและปัญญา

[30:17] ความเกี่ยวข้องของ สติ สัมปชัญญะ และปัญญา

[37:23] เปรียบเทียบกับประตูเข้าออก

[45:50] ฐานที่ตั้งแห่งสัมปชัญญะ 19 ฐาน

[54:08] ตัวอย่าง เวลาขับรถ

"ภิกษุทั้งหลาย ! ภิกษุ พึงเป็นผู้มีสติอยู่ อย่างมีสัมปชัญญะ"

   ข้อความคำสอนนี้มีความหมายว่าอย่างไร? ในวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจในความหมายของคำว่า "สัมปชัญญะ" ทั้งจะยังได้ทำความเข้าใจความเกี่ยวข้องกันของ สติ สัมปชัญญะ ปัญญา และฐานที่ตั้งแห่งความมีสัมปชัญญะ ๑๙ ฐาน

ก่อนหน้า
184
1
นาทีในการอ่าน