ตรรกะวิบัติ

ตรรกะวิบัติ

S08E52

Time index

[00:10] เจริญเมตตา

[10:58] ตรรกะวิบัติ

[25:29] การอ้างเหตุผลที่ผิด

[30:42] ตัวอย่างจาก ผัคคุณสูตร

[37:46] อคติเพราะ ราคะ โทสะ โมหะ

[42:45] ตัวอย่างจาก กาลามสูตร

[50:16] สำคัญคืออยู่ในมรรค 8

"ที่นี่คนมาเยอะ ต้องศักดิ์สิทธิ์แน่ ๆ"

"ฉันไปทำบุญ (ไหว้พระ) ที่นี่มา เลยกลับมา ถูกหวย ขายของดี เป็นเทน้ำ เทท่าเลย"

"คนนี้จำพระสูตรได้มาก ต้องบรรลุธรรมแน่ ๆ เลย"

"พระองค์นี้เป็นพระเถระแล้ว ต้องบรรุลุธรรมขั้นสูงแน่ ๆ เลย"

"พระองค์นี้ยังหนุ่มอยู่เลย คงยังไม่บรรลุธรรมอะไร"

การให้เหตุผลต่าง ๆ เหล่านี้เป็นข้อสรุปที่ถูกต้องหรือบกพร่องกันแน่ แล้วที่ว่าถูกต้องจริง ๆ จะเป็นไปในลักษณะไหน เรามาค้นหากันในใต้ร่มโพธิ์ตอนนี้

166
1
นาทีในการอ่าน