ประตูสู่ความเสื่อมและความเจริญ

ประตูสู่ความเสื่อมและความเจริญ

S08E51

Time index

[00:01] เจริญกายคตานุสสติ : กรรมฐาน 5

[14:33] ประตู่สู่ความเสื่อมและความเจริญ

[15:53] อบาย 4

[22:45] อบายมุข 6

[41:59] วัฒนมุข 6

[49:13] วุฑฒิธรรม 4

[54:17] ทางสู่ความเจริญ

หัวข้อที่ยกขึ้นในวันนี้ก็คือ ปากทางแห่งความเสื่อม และปากทางแห่งความเจริญ  คือ ทางที่มันจะไปดีหรือไม่ดี สู่ความเจริญหรือความเสื่อม ทางนั้นก็ต้องผ่านประตู ทางเป็นมรรค ส่วนประตูก็ คือ มุขนั่นเอง เราจะเลือกไปทางไหน ช่องทางแห่งความเสื่อมเราเรียกว่า อบายมุข ที่ถ้าเราไปไม่ดีไม่ว่าจะเป็นอบายมุข 4 หรืออบายมุข 6 มันก็คือ มิจฉามรรค มีที่หมายคือ อบาย 4  แต่ถ้ามาตามทางไม่ว่าจะเป็นวัฒนมุข วุฒิธรรม 4 เหล่านี้อยู่ในมรรค 8 เป็นสัมมามรรค ที่ให้เกิดความเจริญความดีขึ้น ไปสู่ภูมิมนุษย์ เทวดา พรหม หรือว่าจบที่นิพพานได้

183
1
นาทีในการอ่าน