โครงสร้างของสมาธิทั้ง ๙ ขั้น

โครงสร้างของสมาธิทั้ง ๙ ขั้น

S08E50

Time index

[00:00] เจริญอานาปานสติ

[05:58] เริ่มใต้ร่มโพธิบท : โครงสร้างของสมาธิทั้ง 9 ขั้น

[08:36] อนุปุพพวิหาร 9

[24:42] ฝึกไปตามลำดับ

[55:38] เป็นผู้ฉลาดในเรื่องสมาธิ

   ใต้ร่มโพธิบทในวันนี้เราจะได้มาทำความเข้าใจในองค์ประกอบต่าง ๆ ของสมาธิ แจกแจงพิจารณาทั้งเหตุปัจจัย เงื่อนไขและลักษณะของสมาธิในแต่ละรูปแบบ เจาะลึกลงไปให้เห็นรายละเอียดข้างในแต่ละส่วน ๆ ของสมาธิทั้งหมด 9 ขั้น คือ อนุปุพพวิหาร 9 อันว่าด้วยการเข้าออกสมาธิทั้ง 9 ขั้น อันมีความประณีตไล่ต่อกันขึ้นไปโดยลำดับ ได้แก่

1) ปฐมฌาน 2) ทุติยฌาน 3) ตติยฌาน 4) จตุตถฌาน 5) อากาสานัญจายตนะ 6) วิญญาณัญจายตนะ 7) อากิญจัญญายตนะ 8) เนวสัญญานาสัญญายตนะ และ 9) สัญญาเวทยิตนิโรธ เหล่านี้คือ วิหารธรรม เป็นเครื่องอยู่ของจิต 9 ลำดับ

163
1
นาทีในการอ่าน