เหตุของการถามและลักษณะของการตอบปัญหา

 เหตุของการถามและลักษณะของการตอบปัญหา

S08E49

Time index

[00:30] เจริญภาวนา : พุทโธ

[08:51] เริ่มใต้ร่มโพธิ์บท : เหตุของการถามและลักษณะของการตอบปัญหา

[17:01] ปัญหาปุจฉาสูตร

[27:07] ปัญหาพยากรณ์ ๔

[34:28] ปฏิสัมภิทา 4

[39:08] ปมาณิก 4

[45:13] เทศนาวิธี 4

[51:58] เทศนา 2 (ทั้ง 2 นัยยะ )

[55:00] สรุป : เหตุของการถามและลักษณะของการตอบปัญหา

     ใต้ร่มโพธิ์บทในวันนี้เป็นหัวข้อธรรมะที่เกี่ยวกับเรื่องเหตุของการถามปัญหาทั้ง ๕ ข้อ และลักษณะการตอบปัญหา ๔ อย่าง อีกทั้งยังรวมไปถึงหมวดธรรมในหัวข้ออื่น ๆ ซึ่งจะทำให้เราได้ศึกษาเพื่อให้เข้าใจในการถามปัญหาและวิธีการตอบคำถามต่าง ๆ ตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสาวกทรงได้นำมาใช้งานในวาระที่เหมาะสมต่าง ๆ กันไป

85
1
นาทีในการอ่าน