แง่ต่างแห่งปปัญจสัญญา

แง่ต่างแห่งปปัญจสัญญา

S08E48

Time index

[00:30] เจริญภาวนา : พิจารณาธาตุ 4

[10:48] เรื่มใต้ร่มโพธื์บท : แง่ต่างแห่งปปัญจสัญญา

[15:07] แง่ต่างแห่งปปัญจสัญญา 

[18:28] ตัณหา ทิฏฐิ และมานะ

[36:12] โสมนัส โทมนัส อุเบกขา

[46:24] สัปปุริสบัญญัติ 3

[53:40] สรุป : ปปัญจสัญญาสังขา

ใต้ร่มโพธิ์บทในวันนี้ เราจะได้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง "แง่ต่างแห่งกิเลสเครื่องเนิ่นช้า" คือ ปปัญจสัญญาสังขา ซึ่งเนื้อหาหลักมาจากคำถามของท่านท้าวสักกะเทวราชในเรื่อง สักกะปัญหะสูตร (ปฏิจจสมุปบาทแห่งการดับปปัญจสัญญาสังขา) เพื่อที่จะได้ทำให้แจ้งซึงวิธีดับปปัญจสัญญาสังขานี้

140
1
นาทีในการอ่าน