โลกหมุนตามโลกธรรม

โลกหมุนตามโลกธรรม

S08E47

Time index

[00:07] ปฏิบัติภาวนา : เมตตาพรหมวิหาร

[02:17] เริ่มใต้ร่มโพธิบท : โลกหมุนตามโลกธรรม

[03:29] โลกธรรม 8

[05:44] โลกวิปัตติสูตร

[18:56] อธิบายโลกธรรม 8

[34:07] เกิดขึ้นเหมือนกันแต่แตกต่างกัน

[46:53] กุศลเกิดได้เมื่อเสื่อมลาภ

[52:25] เพ่งไปที่ความไม่เที่ยง

  ใต้ร่มโพธิบทในตอนนี้เป็นเรื่องของโลกธรรมทั้ง 8 ประการ ที่เมื่อเกิดขึ้นกับเราแล้ว จะมีวิธีการอย่างไรที่จะไม่ประมาทเมื่อมีลาภ ได้ยศ สรรเสริญ สุข ทำอย่างไรที่จิตใจจะไม่ถูกครอบงำเมื่อเกิดความเสื่อมจากลาภ ยศ สรรเสริญ ถูกนินทาและมีทุกข์ ทำอย่างไรจึงจะ "ไม่หมุนไปตามกระแสของโลก...อยู่ในโลกก็ไม่ติดในโลก" ได้

111
1
นาทีในการอ่าน