พิจารณาสภาวธรรมตามวิธีปฎิจจสมุปบาท

S08E63

Time index

[01:15] พิจารณา “ขันธ์ 5” | ในฐานะ 7 โดยวิธี 3

[03:12] เริ่มด้วยการเจริญอานาปานสติ

[12:17] แยกแยะขันธ์ 5 | ในฐานะ 7 ประการ

[19:09] ฉลาดใน ‘รูป’

[34:34] ฉลาดใน ‘เวทนา’

[42:21] ฉลาดใน ‘สัญญา สังขาร’ 

[50:36] ฉลาดใน ‘วิญญาณ’

[52:30] พิจารณาใคร่ครวญโดยวิธี 3 จากปัญญา 3 ระดับ

ผู้ที่พ้นจากความทุกข์ สามารถทำให้ถึงนิพพาน อันเป็นบรมสุขได้ ต้องฉลาดในขันธ์ทั้งห้าในฐานะทั้งเจ็ดโดยวิธีทั้งสาม จากปัญญา 3 ระดับ ที่เมื่อใคร่ครวญให้เกิดปัญญาจากการภาวนาแล้ว ปฏิบัติจนเกิดความคลายกำหนัดในขันธ์ทั้งห้าแล้ว จะให้ถึงความรู้ยิ่งรู้พร้อม คือความพ้นวิเศษได้ ต้องอาศัยการทำบ่อยๆ พิจารณาบ่อยๆ จึงจะเกิดความพ้นได้ ด้วยการพิจารณาขันธ์ทั้ง 5 ในฐานะทั้ง 7 โดยวิธีทั้ง 3

พิจารณาใคร่ครวญจุดนั้นจุดนี้ สับให้ละเอียดสับให้นัว จะสามารถทำปัญญาความรู้แจ้งความรู้ซึ้ง ปัญญาความฉลาดหลักแหลม แจกแจงไปกระจายไป จะสามารถรู้ถึงโดยความเป็นธาตุ รู้ถึงโดยความเป็นอายตนะ รู้ถึงโดยความเป็นปฏิจจสมุปบาทได้ 

154
1
นาทีในการอ่าน