พิจารณาปัจจัยในภายใน

พิจารณาปัจจัยในภายใน

S08E61

Time index

[01:31] ความคิด | อย่าบังคับอย่าตามแต่ควบคุม คือ “พิจารณา” 

[05:22] พิจารณา “ปัจจัย” | ถูกต้อง ตามกระบวนการอริยสัจ 4

[12:21] พิจารณา “เหตุ” | ไม่ถูกต้อง ตามอำนาจอคติ 4

[14:50] พิจารณา “ความดับ” | ตามข้อปฏิบัติให้ถึงความดับของ “เหตุ”

[19:51] ศีลสมาธิปัญญา | ทำคือ “ปฏิบัติ” ใน “จิต” คือ ในภายใน 

[22:39] พิจารณา “ไม่ถูก” | เพราะตัณหาเป็นเหตุ

[33:53] ระวังติดกับดักของมาร

[49:32] สำรอกกิเลสและอวิชชา | ด้วยมรรคแปด

ตัณหามันเกิดใช่ไหม มันเกิดตรงที่เรารักตรงที่เราพอใจ คุณรักชอบตรงไหน เวลาจะตัดจะละความรักความพอใจ ก็ต้องตัดมันตรงนั้น ถ้าคุณเป็นแผลที่ตาตุ่ม จะไปใส่ยาที่เข่า มันก็ไม่หายนั่นแล้ว เรายึดตรงไหน จะละความยึดถือ ก็ละตรงที่ยึดนั่นแหละ สมเหตุสมผลนะ ใคร่ครวญดูดีๆ  ถ้าไม่เห็นโทษของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่นะ เราละไม่ได้หรอก 

พิจารณาตามปัจจัยในภายในให้อย่างถูกต้องแล้ว มันจะมาจบที่นี่ เหตุของมันคือตัณหา วิธีทางแก้ทางออกของมันคือมรรคแปดเท่านั้น ไม่มีเป็นไปทางอื่น ถ้าจะด่ากันว่ากันใช้เครื่องมือมาร คุณออกนอกทางแล้ว นั่นคือดื่มสุราที่เจือด้วยยาพิษ ผิดแล้ว เอาใหม่ ให้มีความเมตตากัน ให้มีความเห็นอกเห็นใจกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พูดจาดี ๆ ให้กัน มีความรักความปรารถนาดีมอบให้แก่กันและกัน ตัวเองด้วยคนอื่นด้วย เออ! อันนี้ปฏิบัติตามทางนะ

89
1
นาทีในการอ่าน