ธรรมอันเป็นเครื่องอยู่อย่างพรหม

ธรรมอันเป็นเครื่องอยู่อย่างพรหม

S00E00

Time index

[01:31] เข้าใจทำด้วยการเจริญพรหมวิหารสี่

[05:26] เริ่มด้วยการตั้งจิต...แผ่กระแส "เมตตา"

[11:02] ตั้งจิต...แผ่กระแส "กรุณา"

[18:27] ตั้งจิต...แผ่กระแส "มุทิตา"

[24:44] ตั้งจิต...แผ่กระแส "อุเบกขา"

[32:28] อานิสงค์ของการเจริญพรหมวิหารสี่

[38:21] เจริญเมตตาภาวนา แผ่กระแสพรหมวิหารสี่ (อีกครั้ง)

[43:28] ความเบาใจ 4 ประการ เมื่อเจริญพรหมวิหารสี่

[46:03] ที่นั่ง ที่นอน อันเป็นพรหม

[48:06] รักษาจิตด้วยการเจริญพรหมวิหารสี่ตลอดเวลา ในทุกอิริยาบถและทุกสถานที่

พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า "ต้องการละความพยาบาท ต้องหมั่นเจริญเมตตา
ต้องการละความคิดเบียดเบียนผู้อื่น ต้องหมั่นเจริญกรุณา
ต้องการละความอิจฉาริษยา ต้องหมั่นเจริญมุทิตา
และต้องการละความขัดใจ ต้องหมั่นเจริญอุเบกขา"

ดังนั้นเราจึงควรรักษาจิตให้ประกอบด้วยพรหมวิหารสี่นี้ตลอดเวลา ในทุกอิริยาบถ และทุกสถานที่ จะทำให้เราสามารถมีเมตตาได้กับทุกคน มีความกรุณาเมื่อพบคนได้รับทุกข์ มีมุทิตาเมื่อพบคนได้รับสุข และมีอุเบกขาทรงอยู่ได้เมื่อเห็นใครจะชั่ว หรือเจอสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจก็ไม่มีความขัดเคือง

151
1
นาทีในการอ่าน