บุคคลผู้ว่ายเข้าหาฝั่ง

บุคคลผู้ว่ายเข้าหาฝั่ง

S08E58

Time index

[02:04] เข้าใจทำด้วยการเจริญธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน

[07:21] เปรียบด้วยวิธีการรักษาชีวิตของคนตกน้ำทั้ง 7 ประเภท

[09:36] เปรียบด้วยการพยายามหาทางออกของคนหลงป่าในเวลากลางคืน

[17:29] ตัณหามีทั้งข้อดีและข้อเสีย

[21:45] อธิบายถึงคนตกน้ำ 7 จำพวกเปรียบเทียบกับการสร้างกุศลธรรม

[23:01] กำลังพระเสขะ

[28:53] สติทำให้กำลังพระเสขะไม่เสื่อมถอยลง

[42:22] ทั้งความเสื่อมและความเจริญปรากฏได้ ถ้าสร้างเหตุปัจจัย

[53:42] ปฏิบัติตามมรรคแปด ด้วยความอดทนสูง สติเพิ่ม ปัญญาแจ่มแจ้ง

วัฏสงสารเปรียบเสมือนห้วงน้ำใหญ่ ผู้ใดที่ยังไม่บรรลุมรรคผลย่อมเหมือนกับผู้ที่พยายามเวียนว่ายอยู่ในห้วงน้ำนั้น อาจจะจมบ้าง โผล่พ้นน้ำได้บ้าง ขึ้นกับความดีหรือความชั่วที่ได้กระทำ กุศลกรรมหรืออกุศลกรรมที่ได้สร้างขึ้น ทั้งนี้ความเสื่อมและความเจริญสามารถปรากฏได้ ขึ้นกับเหตุปัจจัยที่เราสร้างขึ้น

หากผู้ใดที่ได้บรรลุมรรคผลแล้วก็เหมือนเห็นทางที่จะพึงไปให้ถึงฝั่งได้ และหากผู้ใดที่ข้ามพ้นแล้วถึงฝั่งโน้น ยืนได้บนบกก็คือ "พระอรหันต์" นั่นเอง ด้วยท่านจะเข้าสู่พระนิพพาน ความดับเย็น ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะนี้อีกต่อไป

128
1
นาทีในการอ่าน