ระวังจิตหลอก

ระวังจิตหลอก

S08E57

Time index

[03:06] เข้าใจทำด้วยการเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน

[04:54] ระวังจิตหลอก (แค่ชั้นแรก)

[09:52] กรรมเก่า ตัวผูกเงื่อนในขันธ์ห้า

[17:07] วิญญาณเปรียบดังเมล็ดพันธุ์พืช ที่งอกงามได้ในสภาวะที่เอื้อต่อการเติบโต

[33:27] ความเพลิน ความยินดี ความพอใจไปทางไหน อุปาทานก็ไปทางนั้นเช่นกัน

[40:36] กิเลสเกิดขึ้นในใจ

[47:59] ระวังจิตหลอก (ซ้ำสอง) ด้วยแม้แต่จิตประภัสสรก็ไม่เที่ยง

[51:56] เป้าหมายอยู่ที่นิโรธ ไม่ใช่มรรค

เมื่อใจเป็นใหญ่เป็นประธาน ทุกคำพูดและทุกการกระทำจะเริ่มจากใจเราทั้งสิ้น จึงเป็นการง่ายที่จิตสามารถหลอกเราผ่านทางวิญญาณที่ทำหน้าที่ในการรับรู้สิ่งต่าง ๆ โดยการปรุงแต่ง คือ สังขาร เพื่อให้มีความรู้สึกต่าง ๆ คือ เวทนา มีความคิดนึกเป็นสัญญา และผ่านออกมาทางรูป ด้วยมีเชื้อเป็นความเพลิน ความยินดี ความพอใจเหล่านี้ไปทางไหน อุปาทานก็ไปทางนั้นเช่นกัน ทำให้รู้สึกว่าวิญญาณ หรือความคิดนั้นคือ จิต และยึดถือว่าเป็นตัวฉัน เป็นของฉัน เป็นตัวตนของฉัน

ตามธรรมชาติของจิตนั้นเป็นประภัสสร แต่ก็สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเศร้าหมอง หรือผ่องใสก็ได้ตามการปรุงแต่งอยู่ดี ที่เกิดจากกิเลสที่เกิดขึ้นในใจ มีความเป็นของไม่เที่ยง

ดังนั้นหากเราตั้งสติเอาไว้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งในอนุสสติสิบ สามารถทำให้การปรุงแต่งของจิตระงับลงและจิตสงบลงได้ ปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์แปดด้วยมีเป้าหมายอยู่ที่ "นิโรธ" ทำให้ละทิ้งความยึดถือในความเป็นจิตประภัสสรที่มีอวิชชาครอบอยู่ เห็นตามความเป็นจริง ดับเย็นได้

160
1
นาทีในการอ่าน