จุดจบของความตาย

จุดจบของความตาย

S08E56

Time index

[01:10] เข้าใจทำด้วยการเจริญมรณานุสติ

[08:00] พิจารณาความตายของตนเองเป็นสำคัญ พร้อมด้วยเหตุปัจจัยที่มีอยู่มาก

[16:00] ความกลัวตายเป็นอกุศล ที่ไม่ทำให้พ้นจากความตาย

[27:06] คำจำกัดความของ "ความตาย"

[31:10] การเปลี่ยนสภาวะก็ถือว่าตายแล้ว

[41:29] ความตายคู่กับความเกิด ประสานกันได้ด้วยความไม่เที่ยง

[51:31] ออกจาก "วิจิกิจฉา" ทางแยกของความตายด้วย "สัมมาทิฏฐิ"

[52:05] เข้าใจความตายได้อย่างถูกต้องด้วยมรรคแปด

เหตุปัจจัยของความตายนั้นคือ "ความเกิด" กล่าวได้ว่าหากมีการเกิดย่อมมีการตายแน่นอน เพราะความตายกับความเกิดนั้นต่างประสานกันได้ด้วยความไม่เที่ยง เมื่อพิจารณาให้ลึกลงไปอีกจะเห็นว่า เหตุปัจจัยของการเกิดคือ ตัณหาและอวิชชา หากจะทำให้เหตุปัจจัยของการเกิดดับสิ้นไปคือ ต้องละตัณหาและอวิชชา ต้องเห็นโทษของความตาย

การพิจารณาถึงเหตุปัจจัยของความตายได้อย่างถูกต้อง มองเห็นจุดจบของความตายและพ้นจากความตายได้ เราจึงควรตั้งสติเอาไว้ เริ่มต้นด้วย "สัมมาทิฏฐิ" เพื่อออกจาก "วิจิกิจฉา" ซึ่งเป็นทางแยกของความตาย ทรงจิตอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมออยู่ในอริยมรรคมีองค์แปด จะสามารถละตัณหา อวิชชาได้ ทำให้เกิดผลใหญ่ มีอานิสงค์ใหญ่ มีการหยั่งลงสู่อมตะเป็นที่หวังได้

154
1
นาทีในการอ่าน