เข้าใจทุกข์ จึงพ้นจากทุกข์

เข้าใจทุกข์ จึงพ้นจากทุกข์

S08E50

Time index

[01:49] ทุกขสัญญา ว่าด้วยทุกข์ในขันธ์ 5 กับทุกข์ในมรรค

[11:39] ทุกข์ในอริยสัจทั้ง 11 อย่าง

[33:59] อนัตตลักษณะ 11 อย่าง

[34:40] ทุกขลักษณะ 3 อย่าง

[45:20] อธิบายความแตกต่างของทุกข์

[51:41] สรุปประเด็นสำคัญ

ในวันนี้เรามาทำเข้าใจความแตกต่างกันของทุกข์ในอริยสัจ กับ ทุกข์ในมรรคคือ ทุกข์ในอนัตตลักษณะ ให้เราได้รู้จักกับความหมายของทุกข์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ อันจะนำไปสู่แนวทางปฏิบัติที่จะสามารถพาเราพ้นจากความทุกข์นี้ได้

155
1
นาทีในการอ่าน