มากับดวง

มากับดวง

S02E51
Published on
Mon, 10/05/2020 - 06:00

Time index

[02:46] ประเด็น เรื่องของ "ดวง"      

[05:06] ลักษณะของดวงดี (สุขเวทนา) /ดวงไม่ดี (ทุกขเวทนา)    

[07:21] เงื่อนไขปัจจัย/เหตุเกิดของเวทนา ประกอบด้วยปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก    

[16:48] เรื่องเล่า: โชคดี หรือ โชคร้าย ใครจะรู้    

[21:43] จะสุขหรือทุกข์ ไม่ใช่ด้วยเหตุเดียวผลเดียว (เอกกรณวาทะ)     

[27:01] กรณีตัวอย่าง ดวง/เหตุปัจจัยภายนอก    

[38:07] "ดวง" ในคำสอนของพระพุทธเจ้า | สิวกสูตร    

[42:50] ตัวอย่างงานวิจัย    

[52:03] ความเห็นที่ถูกต้องในเรื่องของดวง    

[55:05] สิ่งสำคัญ ดวงจะดีได้ เราต้องรักษามรรค 8 ไว้อย่างดี    

“ในความโชคดีมีโชคร้าย ในความโชคร้ายมีโชคดี เหตุปัจจัยบางอย่างที่เกิดขึ้นจากภายในก็ตาม หรือภายนอกก็ตาม มันต้องประกอบกัน เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าอาศัยความโชคดีอย่างเดียวหรือความโชคร้ายอย่างเดียว ที่ทำให้เวทนาบางอย่างเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น สิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจในที่นี้ ในฐานะที่ว่าโปรดศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า ท่านเป็นสัพพัญญูผู้รู้แจกแจงธรรมะต่าง ๆ เราอย่าให้มีทิฐิความเห็นที่เป็นเอกกรณวาทะ ด้วยความที่ว่าเหตุเดียว ปัจจัยเดียวแล้วก็ขึ้นเป็นอย่างนี้ อาศัยฉันอย่างเดียวหรืออาศัยภายนอกอย่างเดียว คุณจะผิดพลาดทันที คุณจะมีความทุกข์ขึ้นมาทันที เราจึงต้องปรับเหตุปัจจัยเงื่อนไข ปัจจัยภายนอกก็มี ภายในก็มี ถ้าเราคิดว่าเงื่อนไขปัจจัยเกิดจากภายในเท่านั้น คุณคิดผิด คุณจะมีความทุกข์เกิดขึ้นในภายในนั้นได้ ทั้ง ๆ ที่มีสุขเวทนานั่นแหละ”

ในเอพิโสดนี้ จึงได้นำเอาเรื่องของ “ดวง” มาทำความเข้าใจกัน ไม่ว่าจะด้วยเรื่องลักษณะและเหตุปัจจัยเงื่อนไขที่ทำให้เกิดสุข (ดวงดี) หรือทุกข์ (ดวงไม่ดี) ความเห็นที่ถูกต้องในเรื่องของดวงตามคำสอนของพระพุทธเจ้า และสิ่งสำคัญจะทำให้เราเป็นผู้ที่มากับดวงดีได้ 

152
1
นาทีในการอ่าน