เกี่ยวกับรายการ
นิทานพรรณนา

 

นิทานพรรณา เรื่องเล่า ตำนาน หรือ เรื่องจริง

มาร่วมกันพิสูจน์ ค้นหาข้อความที่แฝงเร้นไว้ภายใต้เรื่องเล่าจากพระไตรปิฎก เราจะมาร่วมกันค้นทีละบรรทัด หาข้อความที่ซ่อนไว้ตามเว้นวรรคต่าง ๆ แกะออกมาเพื่อค้นหาว่า สิ่งใดโดนซ่อนเอาไว้ ภายใต้ "นิทานพรรณนา"

"นิทานพรรณนา" จะพาท่านฟังเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกในสำนวนเก่า และใหม่ตามแต่วาระ โดยทุกเรื่องจะมีความเชื่อมโยงกันกับรายการอื่น ๆ อีกด้วย

จะเป็นเพียงแค่เรื่องเล่า หรือ ทั้งหมดนี้คือ 'สาระธรรม' มาร่วมกันพิสูจน์ได้ที่นี่

 

1u

 • ปัญหาที่ภิกษุทูลถาม

  นิทานธรรมบทในวันนี้ มีมาทั้งหมด 5 เรื่องด้วยกัน เริ่มตั้งแต่เรื่องของอุบาสก-อุบาสิกาคู่หนึ่งที่บรรลุอรหันตผลได้ในเพศฆราวาสนี้เลย ท่านทั้งสองเมื่อพบพระพุทธเจ้าแต่กลับเรียกพระองค์ว่าลูก

  ยังมีเรื่องของภิกษุฉัพพัคคีย์ที่เป็นต้นบทของพระวินัย เรื่องพระวักกลิเถระผู้ติดในรูปโฉมสรีระของพระพุทธเจ้า เรื่องอุปกาชีวกที่ได้พบพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกหลังการตรัสรู้แต่ก็ไม่มีศรัทธาในพระองค์ และสุดท้ายเป็นเรื่องของแม่ไก่ที่ผูกอาฆาตในเด็กหญิง เพราะได้กินไข่ไก่ของตนไป ขอเชิญรับฟัง

 • นางวิสาขาผู้ชนะใจพ่อผัวโดยธรรม

     สืบเนื่องจากตอนที่แล้วซึ่งนำเสนอประวัติความเป็นมาของนางวิสาขา ผู้ซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในด้านทายิกา และการให้ทาน ซึ่งหล

 • นางวิสาขา มหาอุบาสิกา

      นำเสนอเรื่องราวประวัติความเป็นมาของนางวิสาขามหาอุบาสิกา ผู้ซึ่งได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่ามีความเป็นเลิศในการถวายทาน ที่ควรเอาเป็นแบบอย่าง แล

 • ชนะคนพาล ด้วยปัญญาและขันติบารมี (อาฬวกยักษ์)

  อาฬวกยักษ์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยักษ์อันธพาล เหตุใดยักษ์ตนนี้จึงมีดวงตาเห็นธรรมจนถึงขั้นบรรลุโสดาบัน และที่มาของอาฬวกสูตร มีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสน

 • กฎแห่งกรรม (พระเจ้าวิฑูฑภะผู้ล้างวงศ์ศากยะ)

  เรื่องราวความเป็นมาของพระเจ้าวิฑูฑภะ ผู้ฆ่าล้างศากยะวงศ์ ซึ่งเป็นตระกูลของพระพุทธเจ้า และเหตุใดตระกูลศากยะซึ่งได้ชื่อว่าเป็นตระกูลที่เป็นสัมมาทิฐิจ

 • ฆราวาสก็บรรลุธรรมได้

  ตัวอย่างของปุถุชนคนธรรมดา ครองเรือน และมีครอบครัว ก็สามารถบรรลุธรรมได้ ดังเช่นท่านจิตตคหบดี อุบาสกคนสำคัญผู้ที่พร

 • 4 ชาดก จากอนาถบิณฑิกเศรษฐี

  อุบาสกก็บรรลุธรรมได้ ดังเช่นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ซึ่งเป็นผู้ที่ยึดมั่นในพระรัตนตรัย มีสัมมาทิฐิ น้อมนำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพร