เกี่ยวกับรายการ
นิทานพรรณนา

 

นิทานพรรณา เรื่องเล่า ตำนาน หรือ เรื่องจริง

มาร่วมกันพิสูจน์ ค้นหาข้อความที่แฝงเร้นไว้ภายใต้เรื่องเล่าจากพระไตรปิฎก เราจะมาร่วมกันค้นทีละบรรทัด หาข้อความที่ซ่อนไว้ตามเว้นวรรคต่าง ๆ แกะออกมาเพื่อค้นหาว่า สิ่งใดโดนซ่อนเอาไว้ ภายใต้ "นิทานพรรณนา"

"นิทานพรรณนา" จะพาท่านฟังเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกในสำนวนเก่า และใหม่ตามแต่วาระ โดยทุกเรื่องจะมีความเชื่อมโยงกันกับรายการอื่น ๆ อีกด้วย

จะเป็นเพียงแค่เรื่องเล่า หรือ ทั้งหมดนี้คือ 'สาระธรรม' มาร่วมกันพิสูจน์ได้ที่นี่

 

1u

 • ปัญหาที่ภิกษุทูลถาม

  นิทานธรรมบทในวันนี้ มีมาทั้งหมด 5 เรื่องด้วยกัน เริ่มตั้งแต่เรื่องของอุบาสก-อุบาสิกาคู่หนึ่งที่บรรลุอรหันตผลได้ในเพศฆราวาสนี้เลย ท่านทั้งสองเมื่อพบพระพุทธเจ้าแต่กลับเรียกพระองค์ว่าลูก

  ยังมีเรื่องของภิกษุฉัพพัคคีย์ที่เป็นต้นบทของพระวินัย เรื่องพระวักกลิเถระผู้ติดในรูปโฉมสรีระของพระพุทธเจ้า เรื่องอุปกาชีวกที่ได้พบพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกหลังการตรัสรู้แต่ก็ไม่มีศรัทธาในพระองค์ และสุดท้ายเป็นเรื่องของแม่ไก่ที่ผูกอาฆาตในเด็กหญิง เพราะได้กินไข่ไก่ของตนไป ขอเชิญรับฟัง

 • คุณธรรมอันเป็นเครื่องหมายของคนดี

  สัปดาห์นี้ได้หยิบยก 3 นิทาน ที่มีในหนังสือนิทานกตัญญู 100 เรื่อง ซึ่งเป็นนิทานที่รวบรวมจากพระไตรปิฎก และคัมภีร์อรรถกถา บุคคลที่ควรยกย่องในสมัยพุทธก

 • พระวนวาสีติสสเถระ

  สามเณรน้อยชื่อว่า "ติสสะ" (พระวนวาสีติสสเถระ) เกิดในตระกูลอุปัฏฐากของพระสารีบุตรเถระ ได้ชื่อตามพระเถระเมื่อครั้งเป็นคฤหัสถ์มีชื่อว

 • สิ่งทั้งหลายล้วนเกิดแต่เหตุ

  ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วซึ่งนำเสนอเรื่องของสัญชัยปริพาชก ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ 2 อัครสาวก คือพระโมคคัลลานะ และพระสารีบุตร สำหรับในตอนนี้จะนำเสนอเป็

 • คู่พระอัครมหาสาวก

  นำเสนอเรื่องราวประวัติความเป็นมาของพระภิกษุอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระโมคคัลลานะ อสีติมหาสาวกผู้เป็นเอตทัคคะในด้านผู้มีฤทธิ์มาก แล

 • วิบากกรรมของเศรษฐีขี้เหนียว

      เศรษฐีขี้เหนียว คนแรกคือโตเทยยพราหมณ์ หลังตายไปด้วยความโลภในทรัพย์จึงได้รับวิบากกรรมไปเกิดเป็นสุนัขในบ้านตนเอง และคนที่สอง อานนทเศรษฐี ได้รับวิ

 • กำเนิดและโทษของสุรา

  เรื่องราวว่าด้วยกำเนิดสุรา มีความบังเอิญแห่งการค้นพบอย่างไร และเหตุใดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงต้องทรงตรัสอรรถกถา กุมภชาดก ซึ่งว่าด้วยโทษและก