เกี่ยวกับรายการ
นิทานพรรณนา

 

นิทานพรรณา เรื่องเล่า ตำนาน หรือ เรื่องจริง

มาร่วมกันพิสูจน์ ค้นหาข้อความที่แฝงเร้นไว้ภายใต้เรื่องเล่าจากพระไตรปิฎก เราจะมาร่วมกันค้นทีละบรรทัด หาข้อความที่ซ่อนไว้ตามเว้นวรรคต่าง ๆ แกะออกมาเพื่อค้นหาว่า สิ่งใดโดนซ่อนเอาไว้ ภายใต้ "นิทานพรรณนา"

"นิทานพรรณนา" จะพาท่านฟังเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกในสำนวนเก่า และใหม่ตามแต่วาระ โดยทุกเรื่องจะมีความเชื่อมโยงกันกับรายการอื่น ๆ อีกด้วย

จะเป็นเพียงแค่เรื่องเล่า หรือ ทั้งหมดนี้คือ 'สาระธรรม' มาร่วมกันพิสูจน์ได้ที่นี่

 

1u

 • ปัญหาที่ภิกษุทูลถาม

  นิทานธรรมบทในวันนี้ มีมาทั้งหมด 5 เรื่องด้วยกัน เริ่มตั้งแต่เรื่องของอุบาสก-อุบาสิกาคู่หนึ่งที่บรรลุอรหันตผลได้ในเพศฆราวาสนี้เลย ท่านทั้งสองเมื่อพบพระพุทธเจ้าแต่กลับเรียกพระองค์ว่าลูก

  ยังมีเรื่องของภิกษุฉัพพัคคีย์ที่เป็นต้นบทของพระวินัย เรื่องพระวักกลิเถระผู้ติดในรูปโฉมสรีระของพระพุทธเจ้า เรื่องอุปกาชีวกที่ได้พบพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกหลังการตรัสรู้แต่ก็ไม่มีศรัทธาในพระองค์ และสุดท้ายเป็นเรื่องของแม่ไก่ที่ผูกอาฆาตในเด็กหญิง เพราะได้กินไข่ไก่ของตนไป ขอเชิญรับฟัง

 • การทะเลาเบาะแว้งนำมาซึ่งความพินาศ

  นิทานธรรมบทที่ยกมาในสัปดาห์นี้ประกอบด้วย เรื่องการผูกเวรของหมีและไม้ตะคร้อ, ความพินาศเพราะทะเลาะกันของฝูงนกกระจาบ, การเบาะแว้งกันของภิกษุชาวโกสัมพี

 • มงคลชีวิต เพื่อก้าวล่วงพ้นจากทุกข์

  การฟังธรรมผู้ฟังจะได้รับมงคลชีวิตแล้ว ข้อคิดที่ได้จากการฟังนิทานพรรณนาในตอนนี้ยังได้ทราบถึงวิธีก้าวล่วงพ้นจากความทุกข์ได้ โดยในสัปดาห์นี้ได้หยิบยกน

 • กากชาดก

  นิทานชาดกที่หยิบยกมาในสัปดาห์นี้อันจะเป็นคติสอนใจ โดย 2 เรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับกา ซึ่งให้ข้อคิดเกี่ยวกับการกำจัดกิเลสที่พระพุทธองค์ได้ทรงกล่าว

 • องค์ธรรมที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรม

  สัปดาห์นี้ได้หยิบยกนิทานธรรมบทที่มีความหลากหลาย ถึง 4 เรื่องด้วยกัน โดยเรื่องที่ 1 สอนในเรื่องของการมีสติในการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  เรื่องท

 • 2008-5p0218

  สัปดาห์นี้ได้หยิบยกเรื่องราวที่น่าสนใจมานำเสนอถึง 3 เรื่องด้วยกัน โดยเรื่องแรกเป็นเรื่องของหนูที่ออกอุบายจนสามารถทำให้แมวตายได้ ภายหลังได้มาเกิดเป็

 • มหากัณหชาดก

  ในยุคปลายสุดแห่งพุทธสมัยของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ศาสนาเริ่มเสื่อมถอยลง ภิกษุทั้งหลายเลี้ยงชีพด้วยการแสวงหาไม่สมควร ทำการเกี่ยวข้องกับพวกภิกษุณีจ