เปลี่ยนทุกข์ให้บรรลุธรรม

เปลี่ยนทุกข์ให้บรรลุธรรม

S01E43

Time index

[04:02] ธรรมบทแปล เรื่อง นางกิสาโคตรมี ภาคที่ 4 เรื่องที่ 93
พระกีสาโคตมีเถรี เอตทัคคะในทางทรงจีวรเศร้าหมอง บุตรเสียชีวิตลง เป็นเหตุให้ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า และออกบวช
[19:11] ธรรมบทแปล เรื่อง พระพหุปุตติกาเถรี ภาคที่ 4 เรื่องที่ 94
พระพหุปุตติกาเถรี เอตทัคคะในทางปรารถความเพียร มีบุตรมากแต่ไม่มีลูกคนใดเลี้ยงดู จึงบวชและได้บรรลุเป็นพระอรหันต์
[25:48] ธรรมบทแปล เรื่อง พระอุบลวรรณาเถรี ภาคที่ 3 เรื่องที่ 54
พระอุบลวรรณาเถรี เอตทัคคะในฝ่ายผู้มีฤทธิ์ หลังจากบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วถูกข่มขืน 
[43:51] ธรรมบทแปล เรื่อง พระอุตตราเถรี ภาคที่ 5 เรื่องที่ 120
พระอุตตราเถรี บวชเมื่อแก่ ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจึงได้บรรลุธรรม

คนเราถ้ามีความอยากมาก มีความรักมาก ก็ยิ่งทุกข์มาก เมื่อเห็นทุกข์มากจะเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นการเห็นธรรมได้ ก็ต้องมีศรัทธามากด้วยเช่นกัน เพราะศรัทธามากนี้เองจะทำให้เกิดความเพียร และมีความแน่วแน่ในการปฏิบัติ ดังเช่นตัวอย่างของ ภิกษุณีที่ได้พบกับความทุกข์มาก คือ พระกีสาโคตมีเถรี พระพหุปุตติกาเถรี และเรื่องของพระอุบลวรรณาเถรี อัครสาวกเบื้องซ้าย พระอุตตราเถรี ซึ่งบวชเมื่อแก่ แต่ก็มีศรัทธาในคำสอน เชิญรับฟังธรรมะที่ทำให้พวกท่านบรรลุธรรม 

นิทานพรรณนา
339
1
นาทีในการอ่าน