2 ภิกษุณี เอตทัคคะ (พระกุณฑลเกสีเถรี และพระปฏาจาราเถรี)

2 ภิกษุณี เอตทัคคะ (พระกุณฑลเกสี และพระปฏาจารา)

S01E42

Time index

[04:39] ธรรมบทแปล เรื่อง พระกุณฑลเกสีเถรี ภาคที่ 4 เรื่องที่ 83
ผู้เลิศทางตรัสรู้เร็ว หลงรักโจร และถูกลวงไปฆ่า แต่ก็รอดพ้นมาได้ด้วยปัญญา ภายหลังได้ฟังธรรมจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงบรรลุพระอรหันต์   
[32:58] ธรรมบทแปล เรื่อง นางปฏาจารา ภาคที่ 4 เรื่องที่ 92 
ผู้เลิศทางทรงพระวินัย เสียใจจนเป็นคนวิกลจริตเนื่องจากคนในครอบครัวตายหมด หลังจากได้พบพระพุทธเจ้า จึงกลับมีสติสัมปชัญญะ ขอบวช และบรรลุพระอรหันต์   

ความทุกข์เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องเจอ แต่จะทำอย่างไรให้สามารถรับมือกับความทุกข์และผ่านพ้นไปได้ ดังเช่นตัวอย่างภิกษุณี 2 รูป คือ พระกุณฑลเกสีเถรี และพระปฏาจาราเถรี ซึ่งท่านทั้งสองได้เจอความทุกข์อย่างแสนสาหัส แต่เนื่องจากได้ตั้งความปรารถนา สั่งสมบารมีมายาวนาน จวบจนชาติสุดท้ายเมื่อต้องเผชิญกับความทุกข์มากด้วยสัมมาสติ พร้อมบารมีที่สั่งสมมาส่งผลให้สามารถปฏิบัติธรรมจนบรรลุพระอรหันต์ อีกทั้งได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเอตทัคคะ

นิทานพรรณนา
199
1
นาทีในการอ่าน