เตรียมตัวแก่อย่างมีประโยชน์

เตรียมตัวแก่อย่างมีประโยชน์

S01E41

Time index

[01:50] ธรรมบทแปล เรื่อง พระนางรูปนันทาเถรี ภาคที่ 5 เรื่องที่ 122
พระนางรูปนันทาผู้ซึ่งหลงในรูปงามของตน พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมที่จะทำให้พระนางบรรลุธรรมคือกายคตานุสติ สุดท้ายได้เป็นพระอรหันต์และเป็นผู้เลิศด้านเพ่งด้วยญาณ
[21:35] ธรรมบทแปล เรื่อง นางมัลลิกาเทวี ภาคที่ 5 เรื่องที่ 123 
พระพุทธเจ้าทรงเทศน์สอนเกี่ยวกับการตายของนางพระนางมัลลิกา เปรียบเทียบกับราชรถยังชำรุดทรุดโทรมได้ แม้แต่ร่างกายนี้ ก็ยังเข้าถึงชราได้ แต่ธรรมของสัตบุรุษหาเข้าถึงชราไม่ สัตบุรุษกับสัตบุรุษรู้กันได้อย่างนี้
[35:14] ธรรมบทแปล เรื่อง พระโลฬุทายีเถระ ภาคที่ 5 เรื่องที่ 124 
พระโลฬุทายีเถระ ผู้ซึ่งไม่ใฝ่เรียนรู้ ฝึกฝนจน ย่อมแก่ไปเหมือนโคถึก ปัญญาหาเจริญไม่ 
[48:02] ธรรมบทแปล เรื่อง บุตรเศรษฐีผู้มีทรัพย์มาก ภาคที่ 5 เรื่องที่ 126
บุตรเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากต่อมาหมดตัวเพราะประพฤติอบายมุข ต้องไปเป็นขอทาน

ความชราของร่างกายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เราสามารถเตรียมตัวแก่อย่างมีประโยชน์ โดยการหมั่นฝึกฝนตน มีความเพียรในการปฏิบัติธรรม ตลอดจนมีสติในการดำรงชีวิต พระพุทธเจ้าได้ทรงเปรียบเทียบร่างกายที่ต้องชราภาพ กับราชรถที่ชำรุดทรุดโทรม แต่ธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้นั้นไม่มีชราภาพ อีกทั้งยังคงทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ซึ่งในธรรมบท ชราวรรค นำเสนอเรื่องราวของบุคคลที่เป็นคติสอนใจเกี่ยวกับความแก่ชรา ที่หยิบยกมาประกอบด้วยเรื่องของ พระนางรูปนันทาเถรี ซึ่งบรรลุธรรมโดยการพิจารณากายคตานุสติ พระโลฬุทายีเถระ และบุตรเศรษฐีผู้มีทรัพย์มาก ซึ่งแก่ชราไปโดยไม่มีประโยชน์ และเรื่องของนางมัลลิกาเทวี

นิทานพรรณนา
909
1
นาทีในการอ่าน