เตรียมตัวตายด้วยความไม่ประมาท

เตรียมตัวตายด้วยความไม่ประมาท
S01E39

Time index

[04:38] ธรรมบทแปล เรื่อง นางสุมนาเทวี ภาคที่ 1 เรื่องที่ 13  บุตรสาวคนสุดท้องของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ก่อนตายเรียกบิดาว่าพี่ เนื่องจากนางได้บรรลุเป็นพระสกทาคามี ซึ่งสูงกว่าบิดาที่เป็นพระโสดาบัน
[16:39] ธรรมบทแปล เรื่อง นันทโคปาลกะ ภาคที่ 2 เรื่องที่ 31 คนเลี้ยงโค ได้ฟังธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุโสดาบัน ขากลับจากไปส่งพระพุทธเจ้า ถูกคู่อริฆ่าตาย 
[28:23] ธรรมบทแปล เรื่อง นางวิสาขาอุบาสิกา ภาคที่ 6 เรื่องที่ 167 เป็นเรื่องของนางสุทัตตีหลานสาวของนางวิสาขา เมื่อตายลงนางวิสาขาเสียใจเป็นอันมากที่สูญเสียหลานสาวอันเป็นที่รัก พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเตือนสติ 
[34:52] ธรรมบทแปล เรื่อง พระอนาคามิเถระ ภาคที่ 6 เรื่องที่ 172 ภิกษุซึ่งบรรลุอนาคามีแต่ไม่เคยบอกลูกศิษย์ หลังตายลงลูกศิษย์เสียใจเป็นอันมากเนื่องจากเข้าใจว่าอาจารย์ยังไม่บรรลุธรรม 
[42:40] ธรรมบทแปล เรื่อง พ่อค้ามีทรัพย์มาก ภาคที่ 6 เรื่องที่ 211 เศรษฐีผู้ที่กำลังจะตายภายใน 7 วัน ได้พระอานนท์มาแจ้งเตือน หลังได้ฟังธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุโสดาบัน  
[51:21] ธรรมบทแปล เรื่อง บุรุษผู้ฆ่าโจรมีเคราแดง ภาคที่ 4 เรื่องที่ 81 ผู้ที่ทำกรรมฆ่าโจรมาเป็นจำนวนมาก แต่สุดท้ายเพราะความคิดที่จะเริ่มทำความดี ประกอบกับได้พระสารีบุตรเป็นกัลยาณมิตร หลังฟังธรรมได้บรรลุโสดาปัตติมรรค ตายลงได้จึงได้ไปสู่สุคติภูมิ

นิทานพรรณนาสัปดาห์นี้รวบรวมเรื่องราวของคนที่จะตาย จำนวน 6 ท่าน ที่น่าสนใจคือช่วงที่จะตายมีนิมิตแห่งความไม่ดี หรือคนที่เคยทำไม่ดีเคยทำผิดพลาด คนรอบข้างคิดว่าจะตายไปไม่ดี แต่เนื่องจากทุกท่านมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งทำให้ไปดี ซึ่งข้อคิดที่ได้จากเรื่องราวที่นำเสนอนี้ เป็นเครื่องเตือนสติว่าความตายไม่ยกเว้นแก่ใคร ไม่เลือกเพศ ไม่เลือกวัย ดังนั้นเราควรดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาท ให้เรามีที่พึ่ง มีสรณะเป็นของตัวเราเอง เมื่อความตายมาเยือน เราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้

นิทานพรรณนา
3291
1
นาทีในการอ่าน