บุพกรรมของเปรต 5 ตน

บุพกรรมของเปรต 5 ตน
S01E38

Time index

[02:21] ธรรมบทแปล เรื่อง อชครเปรต ภาคที่ 5 เรื่องที่ 112
[16:09] ธรรมบทแปล เรื่อง อหิเปรต ภาคที่ 3 เรื่องที่ 56
[28:08] ธรรมบทแปล เรื่อง สัฏฐิกูฏเปรต ภาคที่ 3 เรื่องที่ 57
[42:13] ธรรมบทแปล เรื่อง สูกรเปรต ภาคที่ 7 เรื่องที่ 207

นำเสนอเรื่องของเปรต 5 ตน ซึ่งพระมหาโมคคัลลานะได้เห็นขณะเดินทางไปบิณฑบาต โดยแต่ละตนมีลักษณะที่แตกต่างกัน อันเนื่องมาจากการทำบุพกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
1. อชกรเปรต ร่างกายถูกไฟเผาอยู่ตลอดเวลา เสวยผลกรรมจากการเป็นคนพาลอาฆาตแค้นจนถึงขั้นเผากุฏิพระพุทธเจ้า 
2. อหิเปรต ศีรษะเป็นมนุษย์ร่างเป็นงูและถูกไฟเผาอยู่ตลอดเวลา เสวยผลกรรมจากการเผากุฎิของพระปัจเจกพุทธเจ้า 
3. กากเปรต ศีรษะเป็นมนุษย์ร่างเป็นกา เสวยผลกรรมจากการเป็นกาไปแย่งอาหารที่จะถวายพระกิน
4. สัฏฐิกูฏเปรต ศีรษะถูกค้อนเหล็ก 60,000 อัน หล่นใส่จนศีรษะแตกกระจัดกระจายซ้ำไปซ้ำมา เสวยผลกรรมจากที่ดีดก้อนกรวดใส่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าจนทำให้ปรินิพพาน
และ 5. สูกรเปรต ร่างเป็นมนุษย์ศีรษะเป็นสุกร เสวยผลกรรมจากการทำลายสามัคคีของพระภิกษุสงฆ์

นิทานพรรณนา
512
1
นาทีในการอ่าน