3 มหาสาวก

3 มหาสาวก
S01E28

Time index

[03:44] ธรรมบทแปล เรื่อง พระโกณฑธานเถระ ภาคที่ 5 เรื่องที่ 110
[04:27] รูปสตรีติดตามพระเถรไปทุกแห่ง 
[17:46] พระศาสดาทรงไต่สวนทั้งสองฝ่าย     
[27:00] ธรรมบทแปล เรื่อง พระวังคีสเถระ ภาคที่ 8 เรื่องที่ 299
[33:31] พระเถระบรรลุพระอรหันต์          
[42:07] ธรรมบทแปล เรื่อง พระนันทเถระ ภาคที่ 1 เรื่องที่ 9 ราหุลกุมารบรรพชา 
[47:54] ราหุลกุมารทูลขอสมบัติกับพระศาสดา
[51:42] เหตุผลว่าทำไมผู้จะออกบวช ต้องได้รับอนุญาตจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองก่อน 

 

นิทานพรรณ ในครั้งนี้หยิบยกเรื่องของมหาสาวกผู้เป็นเอตทัคคะในด้านต่าง ๆ กัน 3 รูป ประกอบด้วย พระโกณฑธาน เป็นเลิศด้านผู้จับฉลากก่อนผู้อื่น พระวังคีสะ เป็นเลิศในด้านมีปฏิภาณสูง และพระราหุล เป็นเลิศในด้านเป็นผู้ใฝ่ศึกษาหาความรู้  
โดยบอกเล่าถึงความเป็นมาก่อนที่ทั้ง 3 รูป จะบรรลุพระอรหันต์ พระโกณฑธาน เมื่อครั้งเกิดเป็นเทวดาได้เคยยุแหย่ให้พระสงฆ์ผิดใจกัน ท่านต้องชดใช้บุพกรรมดังกล่าวซึ่งส่งผลให้มีรูปสตรีติดตามไม่ห่าง ครั้นเมื่อพระศาสดาได้ทรงแสดงเทศนา พระโกณฑธานได้บรรลุพระอรหันต์ พระวังคีสะ เดิมเป็นพราหมณ์นักทำนาย ขอบวชเพื่อหวังเรียนพุทธมนต์จากพระศาสดา ซึ่งพระศาสดาประทานกัมมัฏฐานมีอาการ 32 ให้ พระวังคีสะได้บรรลุพระอรหันต์ สุดท้ายคือพระราหุล เป็นเรื่องราวที่ท่านออกบวช เนื่องจากพระศาสดาต้องการมอบอริยทรัพย์ 7 ประการ ซี่งเป็นมรดกอันเป็นโลกุตระให้กับพระราหุลซึ่งบุตร นอกจากนี้ได้บอกเล่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระนันทะ ซึ่งเป็นพระประยูรญาติของพระศาสดา เป็นลูกของพระนางมหาปชาบดี ได้ออกบวช เนื่องจากเลื่อมใส เคารพในพระศาสดา

นิทานพรรณนา
52
1
นาทีในการอ่าน