เกี่ยวกับรายการ
นิทานพรรณนา

 

นิทานพรรณา เรื่องเล่า ตำนาน หรือ เรื่องจริง

มาร่วมกันพิสูจน์ ค้นหาข้อความที่แฝงเร้นไว้ภายใต้เรื่องเล่าจากพระไตรปิฎก เราจะมาร่วมกันค้นทีละบรรทัด หาข้อความที่ซ่อนไว้ตามเว้นวรรคต่าง ๆ แกะออกมาเพื่อค้นหาว่า สิ่งใดโดนซ่อนเอาไว้ ภายใต้ "นิทานพรรณนา"

"นิทานพรรณนา" จะพาท่านฟังเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกในสำนวนเก่า และใหม่ตามแต่วาระ โดยทุกเรื่องจะมีความเชื่อมโยงกันกับรายการอื่น ๆ อีกด้วย

จะเป็นเพียงแค่เรื่องเล่า หรือ ทั้งหมดนี้คือ 'สาระธรรม' มาร่วมกันพิสูจน์ได้ที่นี่

 

1u

 • องค์ธรรมที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรม

  สัปดาห์นี้ได้หยิบยกนิทานธรรมบทที่มีความหลากหลาย ถึง 4 เรื่องด้วยกัน โดยเรื่องที่ 1 สอนในเรื่องของการมีสติในการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  เรื่องที่ 2 ให้ข้อคิดในการประกอบสัมมาอาชีพในทางที่ถูกต้อง เรื่องที่ 3 การลดละความโลภในการสะสมทรัพย์หรือสิ่งของ อันจะเป็นสิ่งกีดขวางการบรรลุธรรม และเรื่องสุดท้ายเป็นข้อคำถามของพระอานนท์ ซึ่งเป็นแก่นของธรรมะที่พระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ได้ทรงสอนไว้เหมือนกัน อันจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่การปฏิบัติธรรม 

 • องค์ธรรมที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรม

  สัปดาห์นี้ได้หยิบยกนิทานธรรมบทที่มีความหลากหลาย ถึง 4 เรื่องด้วยกัน โดยเรื่องที่ 1 สอนในเรื่องของการมีสติในการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  เรื่องท

 • 2008-5p0218

  สัปดาห์นี้ได้หยิบยกเรื่องราวที่น่าสนใจมานำเสนอถึง 3 เรื่องด้วยกัน โดยเรื่องแรกเป็นเรื่องของหนูที่ออกอุบายจนสามารถทำให้แมวตายได้ ภายหลังได้มาเกิดเป็

 • มหากัณหชาดก

  ในยุคปลายสุดแห่งพุทธสมัยของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ศาสนาเริ่มเสื่อมถอยลง ภิกษุทั้งหลายเลี้ยงชีพด้วยการแสวงหาไม่สมควร ทำการเกี่ยวข้องกับพวกภิกษุณีจ

 • พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง) ตอนที่ 4 จบ

     พุทธชัยมงคลคาถา ตอนจบ บทที่ 7 เป็นชัยชนะที่มีต่อนันโทปนันทนาคราชผู้มีเล่ห์เหลี่ยมมาก และ บทที่ 8 ชัยชนะที่มีต่อพกพรหมผู้มีทิฏฐิมานะสูง พระพุทธอง

 • พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง) ตอนที่ 3

  สัปดาห์นี้นำเสนอพุทธชัยมงคลคาถา บทที่ 5 และ 6 ของ ซึ่งเป็นการประกาศชัยชนะของพระพุทธเจ้าที่มีต่อพวกนิครนถ์ ผู้ฟังจะได้เห็นถึงพุทธลีลาขององค์สมเด็จพร

 • พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง) ตอนที่ 2

  สัปดาห์นี้มารับฟังบทพุทธชัยมงคลคาถา อีก 2 เหตุการณ์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระเมตตาและพระปัญญาญาณขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าของเรา ที่ทรงเปลี่ยนใจผู้ท