เกี่ยวกับรายการ
นิทานพรรณนา

 

นิทานพรรณา เรื่องเล่า ตำนาน หรือ เรื่องจริง

มาร่วมกันพิสูจน์ ค้นหาข้อความที่แฝงเร้นไว้ภายใต้เรื่องเล่าจากพระไตรปิฎก เราจะมาร่วมกันค้นทีละบรรทัด หาข้อความที่ซ่อนไว้ตามเว้นวรรคต่าง ๆ แกะออกมาเพื่อค้นหาว่า สิ่งใดโดนซ่อนเอาไว้ ภายใต้ "นิทานพรรณนา"

"นิทานพรรณนา" จะพาท่านฟังเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกในสำนวนเก่า และใหม่ตามแต่วาระ โดยทุกเรื่องจะมีความเชื่อมโยงกันกับรายการอื่น ๆ อีกด้วย

จะเป็นเพียงแค่เรื่องเล่า หรือ ทั้งหมดนี้คือ 'สาระธรรม' มาร่วมกันพิสูจน์ได้ที่นี่

 

1u

 • พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง) ตอนที่ 1

  บทพุทธชัยมงคลคาถา หรือที่บางท่านเรียกว่า บทสวดพาหุงฯ เป็นบทสวดที่เรียบเรียงมาจากเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงชนะมารในวาระต่าง ๆ ถึง 8 เหตุการณ์ด้วยกัน  โดยในสัปดาห์นี้นำเสนอ เหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงชนะมารในคืนก่อนการตรัสรู้ และเหตุการณ์ที่พระองค์ปราบทิฐิของอาฬวกยักษ์ พระพุทธองค์ทรงเอาชนะมารอย่างไร หลักธรรมใดที่พระองค์ได้สั่งสอนไว้และได้ทรงทำเป็นแบบอย่างให้เรายึดถือปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากกองทุกข์ สามารถรับฟังกันได้ที่นี่
   

 • พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง) ตอนที่ 1

  บทพุทธชัยมงคลคาถา หรือที่บางท่านเรียกว่า บทสวดพาหุงฯ เป็นบทสวดที่เรียบเรียงมาจากเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงชนะมารในวาระต่าง ๆ ถึง 8

 • มหากปิชาดก

  นิทานชาดก ส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวในอดีตชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือบุคคลที่พระองค์ต้องการแสดงธรรมให้ฟัง โดยในครั้งนี้จะหยิบยกเรื่องที่พร

 • การทำทานที่ให้อานิสงส์มาก

     ให้ทานอย่างไรจึงได้อานิสงส์มาก สัปดาห์นี้ได้หยิบยกเรื่องการให้ทาน ซึ่งเป็นบาทฐานเบื้องต้นของการบรรลุธรรม การให้ทานที่ให้อานิสงส์มากต้องประกอบด้ว

 • คุณธรรมอันเป็นเครื่องหมายของคนดี

  สัปดาห์นี้ได้หยิบยก 3 นิทาน ที่มีในหนังสือนิทานกตัญญู 100 เรื่อง ซึ่งเป็นนิทานที่รวบรวมจากพระไตรปิฎก และคัมภีร์อรรถกถา บุคคลที่ควรยกย่องในสมัยพุทธก

 • พระวนวาสีติสสเถระ

  สามเณรน้อยชื่อว่า "ติสสะ" (พระวนวาสีติสสเถระ) เกิดในตระกูลอุปัฏฐากของพระสารีบุตรเถระ ได้ชื่อตามพระเถระเมื่อครั้งเป็นคฤหัสถ์มีชื่อว

 • สิ่งทั้งหลายล้วนเกิดแต่เหตุ

  ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วซึ่งนำเสนอเรื่องของสัญชัยปริพาชก ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ 2 อัครสาวก คือพระโมคคัลลานะ และพระสารีบุตร สำหรับในตอนนี้จะนำเสนอเป็