เกี่ยวกับรายการ
คลังพระสูตร

 

การฟังเป็นเหตุให้ปัญญาเพิ่มพูน

"คลังพระสูตร" จะมาชวนทุกท่านมาล้อมวงกันฟังพระสูตรต่าง ๆ ที่มีในพระพุทธศาสนานี้

เพราะทุก ๆ ตอนที่ท่านฟัง จะช่วยท่านให้ตกผลึกได้ในที่สุด

ติดตาม "คลังพระสูตร" ได้ที่นี่ ทุกวันพฤหัสบดี

 

1u

 • พรหมชาลสูตร ตอนที่ 2

  พรหมชาลสูตร หรือ ตำราพิชัยสงครามอันยอดเยี่ยม ที่พระผู้มีพระภาคตรัสแจกแจงทิฏฐิทั้ง 62 ไว้ดังนี้ว่า มีสมณพราหมณ์บางพวกประกาศวาทะแสดงลัทธิโดยปรารภขันธ์ส่วนอดีตซึ่งเรียกว่า ปุพพันตกัปปิกวาทะ มี 18 ลัทธิ และปรารภขันธ์ส่วนอนาคตและปัจจุบันซึ่งเรียกว่า อปรันตกัปปิกวาทะ อีก 44 ลัทธิ

 • อานาปานสติสูตร

  อานาปานสติ การมีสติรู้ลมหายใจเข้า หายใจออก การตั้งสติขึ้นอย่างนี้ เป็น กาย เวทนา จิต ธรรม จากที่เรามารู้ดูลมหายใจ 

 • เตวิชชสูตร

  เตวิชชสูตร ว่าด้วยเรื่องไตรเพท เรื่องเกิดที่แคว้นโกศล ด้านเหนือหมู่บ้านมนสากฏะ ได้มีการถกเถียงกันระหว่างวาเสฏฐมาณพกับภารทวาชมาณพ ว

 • มารตัชชนียสูตร

  พระมหาโมคคัลลานะ ได้ปรารภเรื่องมารที่มาเข้าท้องเบียดเบียนตัวท่าน ท่านได้สั่งสอนมารด้วยการยกเรื่องราวในอดีตของพระพุทธเจ้าองค์ก่อน ๆ ที่ท่านได้ให้เทค

 • 2011-4s0922

  คนที่เขาเห็นสาระที่จะหลีกออกจากเรือน เห็นว่าเขาถูกต้องความทุกข์แล้ว เห็นว่าเขาเป็นผู้มีความแก่ ความตาย ความเกิดครอบงำแล้ว และต้องการที่จะหลุดพ้นจาก

 • มหาลิสูตร

  การประมวลพรหมจรรย์ตลอดสาย หนทางที่ให้เกิดผล 4 อย่างที่ยิ่งไปกว่า หูทิพย์ ตาทิพย์ หนทางนั้นปฏิปทานั้น คือ ศีล สมาธิ และปัญญา เมื่อมีปัญญาในส่วนที่เป

 • การหมุนกงล้อแห่งธรรมะที่ไม่มีใครต้านทานได้

  หลังจากท้าวสหัมบดีพรหมได้ทูลอาราธนาให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแล้ว พระพุทธเจ้าจึงได้เสด็จไปยังเมืองพาราณสี เพื่อแสดงธรรมให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ฟัง ซ