พระสูตรว่าด้วยเรื่องของจิตตคหบดี

พระสูตรว่าด้วยเรื่องของจิตตคหบดี

S08E66

Time index

[02:55]  สังโยชนสูตร

[08:52]  ปฐมอิสิทัตตสูตร

[13:58]  ทุติยอิสิทัตตสูตร

[22:31]  มหกปาฏิหาริยสูตร 

[28:10]  ปฐมกามภูสูตร 

[33:25]  ทุติยกามภูสูตร  

[41:06]  โคทัตตสูตร 

[48:18]  คิลานทัสสนสูตร 

รวมพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของจิตตคหบดี มาในสังยุตตนิกาย  ได้แก่ สังโยชนสูตร, ปฐมอิสิทัตตสูตร, ทุติยอิสิทัตตสูตร, มหกปาฏิหาริยสูตร, ฐมกามภูสูตร, ทุติยกามภูสูตร, โคทัตตสูตร  และคิลานทัสสนสูตร 

182
1
นาทีในการอ่าน