พักกุลัตเถรัจฉริยัพภูตสูตร และนันทโกวาทสูตร

พักกุลัตเถรัจฉริยัพภูตสูตร และนันทโกวาทสูตร
S08E57

Time index

[05:51]   ว่าด้วยอัจฉริยธรรมของพระพักกุลเถระ - พักกุลัตเถรัจฉริยพภูตสูตร

[16:43]   ว่าด้วยการให้โอวาทของพระนันทกะ - นันทโกวาทสูตร 

[50:12]   อธิบายเนื้อหาในพระสูตรทั้งหมด

 

   "คลังพระสูตร" เสนอเรื่องราวของพระเถระ 2 รูป โดยเรื่องแรกเป็นเรื่องของพระพักกุลเถระใน "พักกุลัตเถรัจฉริยัพภูตสูตร" เป็นพระเถระที่บวชมาตลอด 80 ปีโดยที่ท่านไม่เคยเกิดกามสัญญาใดๆ เลย ...ครั้งหนึ่ง พระพักกุลเถระ พักอาศัยยู่ที่เวฬุวัน เมืองราชคฤห์  มีอเจลกัสสปะได้ถามพระเถระว่า "ตลอด 80 ปี ที่บวชมาท่านเสพเมถุนธรรมกี่ครั้ง"  พระเถระจึงตอบแก่อเจลกัสสปะปริพาชกโดยละเอียด จนปริพาชกเกิดความเลื่อมใสศรัทธา ขอบรรพชาเป็นภิกษุและสำเร็จเป็นพระอรหันต์อีกรูปหนึ่งในธรรมวินัยนี้

   เรื่องที่ 2 เป็นเรื่องราวของพระนันทกะใน "นันทโกวาทสูตร"  ...กล่าวถึงเหตุการณ์ ณ  พระวิหารเชตวันที่พระนันทกะได้ให้โอวาทแก่ภิกษุณีถึงความไม่เที่ยงของอายตนภายใน 6 ภายนอก 6 เหล่านั้นล้วนไม่เที่ยง มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา  ได้เปรียบเทียบว่าเนื้อข้างในนั้นเป็นอายตนะภายใน ส่วนหนังข้างนอกเป็นอายตนะภายนอก 6 เนื้อล่ำในระหว่างเอ็นในระหว่างเครื่องผูกในระหว่างนั้นเป็นชื่อของนันทิราคะ มีดแล่โคเป็นปัญญาซึ่งใช้เถือแล่คว้านกิเลสในระหว่างสัญโญชน์เครื่องผูก ...และ โพชฌงค์ 7 จะทำให้เราแยกอายตนะภายนอก – ภายใน และเครื่องผูกออกจากกันได้ และไม่เกิดการกลับกำเริบได้

 

78
1
นาทีในการอ่าน