กีฏาคิริสูตร และปุตตมังสสูตร

กีฏาคิริสูตร และปุตตมังสสูตร
S08E56

Time index

[02:55]  กีฏาคิริสูตร

[21:35]  บุคคล 7 จำพวก

[31:28]  การดำรงอยู่ในอรหัตตผล

[36:58]  ปุตตมังสสูตร และ อาหารสูตร

 

 

   "กีฏาคิริสูตร" ว่าด้วยเหตุการณ์ในกีฏาคีรีนิคม  คุณของการฉันอาหารน้อย เป็นเนื้อหาที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมแก่เหล่าภิกษุให้ทราบถึงคุณของการฉันอาหารน้อย โดยตรัสดังนี้ว่า 

   "ภิกษุทั้งหลาย เราไม่ฉันโภชนะในราตรีเลย เราเมื่อไม่ฉันโภชนะในราตรี ก็รู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพาธน้อย กระปรี้กระเปร่า มีพลานามัยสมบูรณ์ อยู่สำราญ มาเถิด ภิกษุทั้งหลาย แม้เธอทั้งหลายก็จงอย่าฉันโภชนะในราตรีเลย เธอทั้งหลาย เมื่อไม่ฉันโภชนะในราตรี ก็จักรู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพาธน้อย กระปรี้กระเปร่า มีพลานามัยสมบูรณ์ อยู่สำราญ"  จากนั้นก็ได้เสด็จไปยังนิคมของชาวกาสีต่อไป  ...

   การบริโภคอาหารแต่น้อยมีคุณมาก ทำให้เป็นผู้มีโรคน้อย ร่างกายสดชื่น กุศลธรรมเจริญขึ้น  นอกจากนี้ยังมีพระสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับอาหารอีก 2 พระสูตรด้วยกันคือ  "ปุตตมังสสูตร" ว่าด้วยอาหาร 4  และ "อาหารสูตร" ที่แจกแจงเกี่ยวกับการเกิด - ดับของอาหาร

341
1
นาทีในการอ่าน