ธรรมจักร กงล้อแห่งธรรมอันยอดเยี่ยม

ธรรมจักรที่ไม่มีผู้ใดต้านทานได้
S08E54

Time index

[01:27]  ปฐมโพธิกาลแห่งการตรัสรู้

[24:03]  สหัมบดีพรหมทูลอาราธนาให้แสดงธรรม

[45:03]  พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีย์

[60:00]  ท่านพระอัญญาโกณทัญญะเกิดดวงตาเห็นธรรม  

 

    พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรก ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ปรารภเหตุแล้วบูชาด้วยการ ตั้งสติขึ้นพิจารณาถึงคำสอนที่พระองค์ทรงสอนตลอดชีวิตคือ…อริยสัจสี่ คือ ทุกข์ สมุหทัย นิโรธ มรรค การที่มีสติตั้งขึ้น จิตเป็นสมาธิมีอารมณ์แน่วแน่ แล้วละอกุศล เจริญกุศล ละกรรมที่มีโทษ เจริญกรรมที่ไม่มีโทษ นี่ก็เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ได้ กิเลส ตัณหา อวิชชาก็จะจางคลาย และ เหตุของทุกข์ลดลง

    พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ที่หมุนจักร คือธรรมอันประเสริฐที่เทวดา เทพ มาร พรหม หรือใครๆ ไม่สามารถต้านทานให้หมุนกลับได้... เมื่อเราปฏิบัติตาม และ หมุนไปตามทางเดียวกันตลอดเวลาก็เป็นการหมุนเอียงไปสู่นิพพาน ทางที่จะทำให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ได้...

110
1
นาทีในการอ่าน