มหากัมมวิภังคสูตร

มหากัมมวิภังคสูตร
S08E51

Time index

[03:05]  พระสูตรการจำแนกกรรม  "จูฬกัมมวิภังคสูตร"  (สูตรเล็ก)

[21:14]  พระสูตรการจำแนกกรรม  "มหากัมมวิภังคสูตร" (สูตรใหญ่)  

[56:33]  อธิบาย เนื้อหาในพระสูตร

  คลังพระสูตรในสัปดาห์นี้นำเสนอการแจกแจงกรรม  2 พระสูตร คือ จูฬกัมมวิภังคสูตร(สูตรเล็ก) และ มหากัมมวิภังคสูตร (สูตรใหญ่) 

  ในพระสูตรเล็ก หรือ จูฬกัมมวิภังคสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ 14 พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 6 มัชฌิมนิกาย.. พระพุทธเจ้าทรงแจกแจงอธิบายเรื่องกรรมกับสุภมาณพ โตเทยยบุตร ณ พระวิหารเชตวันในกรุงสาวัตถี ว่า เพราะเหตุใด มนุษย์บางพวกจึงมีความเลวและความประณีต มีอายุสั้น-อายุยืน มีโรคมาก - โรคน้อย มีผิวพรรณทราม - ผิวพรรณงามต่างกัน  เหตุใดมีศักดามากน้อยต่างกัน มีโภคะน้อย - โภคะมาก เกิดใน สกุลต่ำ เกิดในสกุลสูง  ฯ  ทั้งหมดนี้พระพุทธเจ้าจึงอธิบายเพราะเหตุเกิดแต่กรรมนั่นเอง 

  มหากัมมวิภังคสูตร หรือ สูตรใหญ่  พระไตรปิฎก เล่มที่ 14 พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 6 มัชฌิมนิกาย  ... เป็นเรื่องพระสมิทธิสนทนากับปริพาชกด้วยเรื่องของกรรมทางกาย วาจา ใจ ก่อนที่พระสมิทธิจะนำความที่ตนสนทนากับปริพาชกไปบอกพระอานนท์  ท่านพระอานนท์จึงพาพระสมิทธิไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ...จึงได้รับฟังการจำแนกมหากัมมวิภังค์  อันกล่าวถึงบุคคล 4 จำพวกขึ้นอธิบาย บุคคล 4 จำพวกประกอบด้วย...

  - บุคคลที่ทำชั่วแล้วไปเกิดในอบายทุคคติวินิบาต นรก ก็มี
  - บุคคลที่ทำชั่วแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ก็มี
  - บุคคลที่ทำดีแล้วได้เกิดในสุคติโลกสวรรค์ ก็มี
  - บุคคลที่ทำดีแล้วไปเกิดในอบายทุคคติวินิบาต นรก ก็มี

  ดังนั้น จิตสุดท้ายก่อนที่จะตายนั้นสำคัญมาก เพราะ...
แม้ตลอดชีวิตบุคคลบางคนจะทำความดีมาตลอด แต่จิตสุดท้ายมีมิจฉาทิฐิ(เป็นอกุศล)ผู้นั้นก็ไปอบายได้
แม้ตลอดชีวิตบุคคลบางคนจะทำความชั่วมาตลอด แต่จิตสุดท้ายมีสัมมาทิฐิ(เป็นกุศล)ผู้นั้นก็ไปสุคติได้

180
1
นาทีในการอ่าน