การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า

การบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้า
S08E35

Time Index

[04:38]  เหตุที่ต้องท่องเที่ยวในสังสารวัฎ   

[15:17]  เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเคยอุบัติขึ้นเป็นพรหม และ  โชติปาละมานพ      

[24:28]  ครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเจ้ามหาสุทัศน์

[30:05]  ครั้งเสวยพระชาติเป็นปุโรหิต  - พราหมณ์มหาโควินท - ช่างทำรถ และ อกิตติดาบส

[47:23]  ครั้งเสวยพระชาติเป็นจันทกุมาร 

[59:00]  ครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร

  • พระพุทธเจ้าทรงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย เกี่ยวกับเรื่องการบำเพ็ญบุญบารมีของพระองค์ในอดีตชาติ เพื่อสั่งสมบารมีเป็นพระพุทธเจ้าตั้งแต่เป็นโชติปาลมานพ , พระเจ้ามหาสุทัศน์ , พระเวสสันดร , ช่างทำรถของพระเจ้าปเจตน , อกิตติดาบส ฯ

 

    ก่อนหน้า
    60
    1
    นาทีในการอ่าน