มหาสกุลุทายิสูตร

มหาสกุลุทายิสูตร
S08E19

Time Index 

[00:38]  มหาสกุลุทายิสูตร

[02:08]  ติรัจฉานกถา

[05:00]  การทำความเคารพ และ ศิษย์ไม่เคารพครูทั้ง 6

[10:20]  ความเคารพในพระพุทธเจ้า และ แจกแจงธรรมเป็นเครื่องทำความเคารพ

มหาสกุลุทายิสูตร กล่าวถึงธรรมอันเป็นเหตุทำให้เกิดความเคารพ  5 ประการ ประกอบด้วย ศีล, การรู้เห็นตามจริง, อธิปัญญา, อริยสัจ 4 และสติปัฏฐาน 4 และธรรมอันเป็นเครื่องส่่งเสริมให้เกิดความเคารพ ได้แก่ สัมปทาน 4, อิทธิบาท 4, อินทรีย์ 5,  พละ 5 ฯ

"ถ้าสาวกทั้งหลายจะพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา นอกจากสักการะ เคารพแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่ด้วยเข้าใจดังนี้ว่า ‘พระสมณโคดมเป็นผู้สงัด และทรงกล่าวสรรเสริญความสงัด’ สาวกทั้งหลายของเราผู้ที่ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร ถือเสนาสนะอันสงัดคือป่าชัฏอยู่ ย่อมมาประชุมท่ามกลางสงฆ์เฉพาะเวลาสวดปาติโมกข์ทุกกึ่งเดือนก็คงจะไม่สักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา แล้วอาศัยเราอยู่โดยธรรมนี้"

36
1
นาทีในการอ่าน