มหาทุกขักขันธสูตรและจูฬทุกขักขันธสูตร

S08E14

Time Index

[00:40]  มหาทุกขักขันธสูตร - ว่าด้วยกองทุกข์ใหญ่

[03:50]  คุณและโทษของกาม 

[29: 48]  กำหนดรู้รูป - กำหนดรู้เวทนา

[36:56]  จูฬทุกขักขันธสูตร - ว่าด้วยกองทุกข์

[42:55]  ทรงปรารภพวกนิครนถ์ที่ถือการยืนเป็นวัตร - พวกอยู่สบาย

มหาทุกขักขันธสูตร ว่าด้วยกองทุกข์ใหญ่ กามคุณ 5 เป็นเหตุแห่งทุกข์ เป็นเหตุแห่งการเบียดเบียน,
บุคคลผู้มองเห็นคุณและโทษของกามด้วยปัญญาอันชอบจะไม่ถูกกามเคี้ยวกิน, เราควรกำหนดรู้ในโทษของรูป และ เวทนา แล้วทำการถ่ายถอนในรูป – เวทนานั้นได้

จูฬทุกขักขันธสูตร ว่าด้วยกองทุกข์ โทษของกามทั้งหลาย, ทรงปรารภพวกนิครนถ์ที่ถือการยืนเป็นวัตร, ทรงปรารภถึงผู้อยู่สบายดีกว่า

38
1
นาทีในการอ่าน