เกี่ยวกับรายการ
คลังพระสูตร

 

การฟังเป็นเหตุให้ปัญญาเพิ่มพูน

"คลังพระสูตร" จะมาชวนทุกท่านมาล้อมวงกันฟังพระสูตรต่าง ๆ ที่มีในพระพุทธศาสนานี้

เพราะทุก ๆ ตอนที่ท่านฟัง จะช่วยท่านให้ตกผลึกได้ในที่สุด

ติดตาม "คลังพระสูตร" ได้ที่นี่ ทุกวันพฤหัสบดี

 

1u

 • ธรรมะ 5 ประการที่ไม่ได้มาด้วยการอ้อนวอน

      "อิฏฐสูตร"  ... ธรรมะ 5 ประการ อันประกอบไปด้วยอายุ วรรณะ สุขะ ยศ สวรรค์ เป็นที่น่ารักน่าใคร่หาได้ยากในโลก และไม่ได้ด้วยการอ้อนวอนขอร้องเพราะเหตุแห่งความปรารถนา ...

      "จูฬกัมมวิภังคสูตร"  ...  ตอบปัญหาแก่สุภมานพ โตเทยบุตร  ว่าด้วยเรื่องอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้มนุษย์ทั้งหลาย มีอายุสั้น มีอายุยืน มีโรคมาก มีโรคน้อย มีผิวพรรณทราม มีผิวพรรณประณีต มีศักดาน้อย มีศักดามาก มีโภคะน้อย มีโภคะมาก เกิดในสกุลต่ำ เกิดในสกุลสูง เป็นคนไร้ปัญญา หรือมีปัญญา ...

 • พระสูตรว่าด้วยเรื่องของจิตตคหบดี

  รวมพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของจิตตคหบดี มาในสังยุตตนิกาย  ได้แก่ สังโยชนสูตร, ปฐมอิสิทัตตสูตร, ทุติยอิสิทัตตสูตร, มหกปาฏิหาริยสูตร,

 • ทุสีลยสูตรและสูตรอื่น

      "คลังพระสูตร" ในสัปดาห์นี้ นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับท่านอนาถบิณฑกเศรษฐีในช่วงที่ท่านป่วยหนัก แล้วได้มีโอกาสฟังธรรมจากท่านพระสารีบ

 • จักกวัตติสูตรและสุริยสูตร

  "จักกวัตติสูตร" ว่าด้วยเรื่องของพระเจ้าจักรพรรดิ พระสูตรนี้ทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลาย ตรัสสอนให้เป็นผู้ที่พึ่งตนพึ่งธรรม ไม่พึ่งสิ่งอ

 • มหาอัสสปุรสูตร

      "มหาอัสสปุรสูตร" เป็นเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าได้เทศน์สอนแก่เหล่าภิกษุให้ดำรงตนอยู่ในธรรมอันเป็นเครื่องตื่น ขณะที่พระพุทธเจ้าประ