เกี่ยวกับรายการ
คลังพระสูตร

 

การฟังเป็นเหตุให้ปัญญาเพิ่มพูน

"คลังพระสูตร" จะมาชวนทุกท่านมาล้อมวงกันฟังพระสูตรต่าง ๆ ที่มีในพระพุทธศาสนานี้

เพราะทุก ๆ ตอนที่ท่านฟัง จะช่วยท่านให้ตกผลึกได้ในที่สุด

ติดตาม "คลังพระสูตร" ได้ที่นี่ ทุกวันพฤหัสบดี

 

1u

 • มหาสุญญตสูตร

  การไม่คลุกคลีกันไม่อยู่กันเป็นหมู่ใหญ่ จะทำให้เกิดความสงบในภายในได้ ทำให้การประพฤติพรหมจรรย์ก้าวหน้าได้

  การมีสัมปชัญญะ หรือ สมฺปชาโน คือ การรู้ตัวรอบคอบ เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญมากในเรื่องของศีลที่จะเป็นไปเพื่อสมาธิ การรู้ตัวรอบคอบในอิริยาบถต่าง ๆ การพูด การคิด มีจิตไม่ไหลไปตามอกุศลธรรมทั้งหลาย จะทำฌานสมาธิให้เกิดขึ้นได้ เมื่อฌาณสมาธิเกิดขึ้นแล้ว จะทำให้สุญญตสมาบัติในภายในเกิดขึ้นได้

 • มหาสุญญตสูตร

  การไม่คลุกคลีกันไม่อยู่กันเป็นหมู่ใหญ่ จะทำให้เกิดความสงบในภายในได้ ทำให้การประพฤติพรหมจรรย์ก้าวหน้าได้

 • จูฬสุญญตสูตร และอนุปทสูตร

  "จูฬสุญญตสูตร" ว่าด้วยสุญญตา สุญญตวิหารธรรม ธรรมที่เป็นเครื่องอยู่ของพระพุทธเจ้า คือ การทำในใจให้ถึงความว่าง

 • เวรัญชกสูตร

  "เวรัญชกสูตร" ว่าด้วยเหตุปัจจัยให้เข้าถึงสุคติ เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ ณ วัดพระเชตวัน เมืองสาวัตถี ปรารภพวกพราหมณ์แล

 • กูฏทันตสูตร | ที่สุดแห่งยัญ

  เท้าความจากตอนที่แล้ว ในเรื่องของการฆ่าสัตว์เพื่อนำมามาบูชายัญนั้นไม่ประโยชน์ กลับแต่จะเป็นการสร้างบาปเพิ่มขึ้น จึงได้กล่าวถึงยัญญสัมปทา 3 บริวาร 1

 • กูฏทันตสูตร | ยัญญสัมปทา 3 บริวาร 16

  "กูฏทันตสูตร" ปรารภกูฎทันตพราหมณ์ประสงค์จะบูชามหายัญ ที่ต้องทำการฆ่าสัตว์เป็นจำนวนมาก แต่เมื่อได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาประท

 • เสขปฏิปทาสูตร

  ในบทสวด อิ ติ ปิโสฯ ที่เราสวดกันจนคุ้นเคย มีบทที่ว่า วิชชาจรณสัมปันโน แปลว่า พระพุทธเจ้าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ อันเป็นผู้