เกี่ยวกับรายการ
ใต้ร่มโพธิบท

 

เธอย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่า เรา เรายึดถือสิ่งใดในโลกอยู่ พึงเป็นผู้ไม่มีโทษ สิ่งนั้นไม่มีเลย

มาร่วมกันกางแผนที่ ฝึกฝนวิธีการตรวจสอบตนเองด้วยกันได้ใน "ใต้ร่มโพธิบท"

"ใต้ร่มโพธิบท" จะพาผู้ฟังไปร่วมกันศึกษาใบไม้ในกำมือ เรียนรู้การใช้ธรรมะตรวจสอบทางเดินของตนเองบนเส้นทางสายนี้

เพื่อให้สมดั่งว่า 'ผู้ตั้งใจศึกษา ย่อมได้ปัญญา'

 

1u

 • ความสันโดษ

  "ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้น หรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความเป็นผู้สันโดษ" - อํ. เอก-ทุ-ติ  ๒๐/๑๒/๖๖.

  หัวข้อแม่บทในวันนี้เป็นเรื่องของ "ความสันโดษ" ซึ่งเป็นธรรมะที่อยู่ในหัวข้อปฏิบัติ ที่เป็นทางกาย ทางวาจา ไม่ใช่ศีลแต่ว่าเหนือกว่าศีลขึ้นมานิดนึง เราจะมาเจาะจงลึกลงไปในหัวข้อและความหมายโดยละเอียด เพื่อให้เกิดความเข้าใจ จนสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้ได้มากขึ้น

 • สักกายทิฏฐิ

  “สักกายทิฏฐิ” เป็นเครื่องร้อยรัด เป็นความเห็นที่ว่า นี้เป็นตัวเราของเรา ในขันธ์ทั้ง 5 เป็นทิฏฐิความเห็นที่ไม่ถูกต้อง เทคนิคในการทำความเข้าใจเรื่องส

 • สัมมาอาชีวะ

  “สัมมาอาชีวะ”เป็นหัวข้อหนึ่งที่อยู่ในองค์ประกอบอันประเสริฐ 8 อย่าง ในส่วนที่เป็นเรื่องของศีล ในที่นี้ได้ยกตัวอย่างเคสขึ้นมาใช้ในกา

 • สัมมากัมมันตะ

    สัมมาไม่ได้หมายถึง ถูก แล้วมิจฉาคือ ผิด สัมมาและมิจฉาในที่นี้ หมายถึง เราสามารถลดกิเลสในทางกัมมันตะ ทางกายนี้ได้หรือไม่ การกระทำทางกายนี้ แบบไหน 

 • สัมมาวาจา

  หัวข้อแม่บทที่จะอธิบายเป็นเรื่องของอริยมรรคมีองค์ 8 เป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจทั้ง 4 เบื้องต้นเอาหัวข้อของสัมมาวาจาขึ้นมาก่อน ซึ่งจะมาเจาะลงไปในเรื่อง

 • อริยอัฏฐังคิกมรรค

  การปฏิบัติจะทำให้จิตใจของเรานั้นมีความนุ่มนวลอ่อนเหมาะ ที่จะสามารถนำธรรมเข้าสู่ใจได้ ธรรมทั้งหมดที่มารวมเข้าสู่จิตใจ พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบไว้ก

 • วิบัติ และ สมบัติ/สัมปทา

   เมื่อจิตเป็นสมาธิ มันจะไม่เป็นวิบัติ แต่จะเป็นสมบัติ แต่ทั้งสมบัติและวิบัติไม่เที่ยง วิบัติไม่เที่ยง เพราะคนที่ไม่ดีใช่ว่าเขาจะชั่วช้าไปตลอดกาลช้า