กามโภคีบุคคล 10

กามโภคีบุคคล 10

S07E69

Time index

[00:03] เริ่มปฏิบัติ: ฝึกระลึกนึกถึงพุทโธ พร้อมด้วยเจริญพรหมวิหาร 4
[13:34] บทเจริญเมตตาจิต
[17:25] ใต้ร่มโพธิบท: เกริ่นนำในหัวข้อธรรมเรื่อง "กามโภคีบุคคล 10"
[20:46] กาม vs วัตถุกาม
[23:37] กามโภคีสูตร ว่าด้วยผู้ที่ยังบริโภคกามอยู่ แจกแจงตามเกณฑ์ 4 อย่าง (ในการหา, การใช้, การสละ และความกำหนัด ) แบ่งออกได้ 10 ประเภท โดยรายละเอียด 
[45:52] ผู้บริโภคกามชั้นเลิศ
[50:32] สรุป ให้ย้อนพิจารณาตนเองว่าเป็นบุคคลประเภทไหน แล้วรู้จักปรับปรุงให้มีการแสวงหาทรัพย์โดยธรรม มีการใช้จ่ายอย่างถูกต้อง มีการสละออกแล้ว และละความกำหนัดยินดีที่มีอยู่ได้ ค่อย ๆ ทำความเลิศ ความประเสริฐ ความลึกซึ้งให้มันมีเกิดขึ้น

พระพุทธเจ้าได้ทรงแบ่งบุคคลออกเป็น 10 ประเภท ตรัสไว้ใน "กามโภคีสูตร" ว่าด้วยผู้ที่ยังบริโภคกามอยู่ ปรารภอนาถบิณฑิกเศรษฐีที่มาวัดทุกวัน แต่ไม่ถามอะไร ด้วยอัธยาศรัยของพระพุทธองค์จึงทรงเมตตาตรัสแสดงธรรมแก่เศรษฐีให้ได้ฟัง โดยแจกแจงตามเกณฑ์ 4 อย่าง คือในการหา, การใช้, การสละ และความกำหนัด

ประเด็นในที่นี้คือ เราจะประคองตนอย่างไรให้มีความเลิศ ให้มีความดี ให้เป็นอยู่ตามธรรมตามวินัย เป็นบุคคลประเภที่ 10 ที่หาทรัพย์มาโดยความชอบธรรม มีการใช้จ่ายทำตนให้มีความสุขอิ่มหนำ มีการแบ่งโภคทรัพย์บำเพ็ญบุญ และไม่กำหนัด ไม่ลุ่มหลงมั่วเมา มีปัญญาเห็นโทษ มีกำลังจิตกำลังใจในการที่จะสละออกในโทษของกามทั้งหลาย เรียกว่าเป็น "ผู้บริโภคกามชั้นเลิศ" ได้

173
1
นาทีในการอ่าน