ปัญญา ราตรีเดียว

ปัญญา ราตรีเดียว

S07E68

Time index

[00:46] เริ่มปฏิบัติ ด้วยการมาระลึกถึง สัมมาสัมพุทโธ ในคุณข้อ พุทโธ

[15:16] ในการทำความเข้าใจในธรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จิตต้องเพ่งจดจ่อเอาไว้ ทำจิตใจให้มีสมาธิ มีกำลังจิตสูงจึงจะสามารถเข้าใจไปในทางที่ถูกได้

[17:24] เกริ่น สืบเนื่องจาก ช่วงเข้าใจทำ เรื่อง การเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันด้วยสติ

[19:27] พระสูตร ภัทเทกรัตตสูตร ว่าด้วย ผู้มีราตรีเดียวเจริญ บาลี/ไทย

[23:40] อธิบาย อดีต / อนาคต คนที่ไม่ได้มีมรรคผลเป็นแก่นสารจิตใจไม่สงบ คนที่จิตใจตั้งมั่น พวกนี้มีมรรคผลเป็นแก่นสาร

[29:57] ปัจจุบัน ต้องยอมรับ สิ่งที่เราต้องยอมรับด้วยความกล้าด้วยความจริงนั้นคือเรามีเห็นอยู่ได้เฉพาะสิ่งที่เป็นปัจจุบันเท่านั้นที่เหลือเป็นแค่ภาพลวงตา

[34:04] เห็นแจ้งปัจจุบันด้วย ปัญญา สติ บุคคลเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันจะเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันลักษณะนี้ได้ด้วยความเป็นของไม่เที่ยง เกิดขึ้นและดับไปได้

[40:55] มหาเสเน น มัจจุนา

[42:40] เจริญเนือง ๆ ต่อเนื่อง ต้องทำให้เนืองๆทำให้มีความปรุโปร่ง

[45:26] Embrace it ทำตอนนี้ สะสมกำลัง ความเพียร สติและปัญญา

[49:23] ความตาย ความตายในที่นี้หมายถึงสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปในทุกอย่างสิ่งนั้นหมายถึง ความดับ นั่นเอง

[52:27] ปัญญา ราตรีเดียว ปัญญาเครื่องชำแลกกิเลส

[54:09] สรุป 

ปัญญาที่ท่านแจกแจงเอาไว้ในเรื่องของ ปัญญาสัมปทา หมายถึง การเห็นความเกิดขึ้นความดับไป อันเป็นปัญญาเครื่องชำแลกกิเลส ให้จิตปราศจากนิวรณ์เห็นตามความเป็นจริง จิตใจแบบนี้มีความสงบแน่นอน พระพุทธเจ้าเรียกบุคคลประเภทนี้แม้อยู่แค่วันเดียว คืนเดียว ยังมีค่ามากกว่าคนที่เผลอเพลินไปในอดีตบ้าง อนาคตบ้างอยู่ตั้งร้อยปีแบบนั้น สู้คนที่ไม่เผลอเพลินไปในอดีต อนาคต ปัจจุบัน มีการเตรียมการมีความไม่ประมาท อยู่วันเดียวคืนเดียว ความเป็นอยู่วันเดียวคืนเดียวของเขา ด้วยสติปัญญา ความเพียร แบบนี้ดีกว่ามาก เปรียบเทียบคนที่เพลินไปในปัจจุบันทำงานอย่างดี แต่เพลินไปในการงานเรื่องนั้น เรื่องนี้ ผลประโยชน์มากมาย แต่จิตใจวุ่นวายไม่สงบ ไม่เห็นความเกิดดับบ้าง ไม่เห็นความไม่เที่ยงบ้าง ต่อให้เตรียมการมีเงิน มีที่อยู่ มันไม่ดีเท่ากับคนที่เขาเตรียมการทางใจ แน่นอนเราพูดถึงเรื่องจิตใจและขยายผลต่อไปเพื่อให้ความรู้ของเรากว้างขวาง แอพพลายไปใช้งานเรื่องอื่นๆได้ แต่ต้องเริ่มจากเรื่องจิตใจของเราก่อน

คาถา หัวข้อตรงนี้ท่านใช้คำว่า ภัทเทกรัตตสูตร ภัทเทกรัตต คือ ผู้มีราตรีหนึ่งเจริญด้วยความเพียร ด้วยสติสัมปชัญญะ เวลาที่เรามาทำการใคร่ครวญพิจารณาเรื่องธรรมนี้ ต้องด้วยจิตที่เป็นสมาธิ เจาะลงไปทีละคำ ทีละตัวอักษรไล่เรียงไป ความรู้เรามีความกว้างขวางมีความเจริญขึ้นมา เป็นผู้ที่เสนาแห่งมัจจุมาร ทำอะไรไม่ได้แน่ มุนีผู้สงบ หมายถึง พระพุทธเจ้า นั่นเอง ตัวพระองค์เองจะเรียกผู้ที่เป็นแบบนี้ว่า ผู้มีราตรีหนึ่งเจริญ ในเรื่องราวตรงนี้ ฝากไว้เป็นหัวข้อให้เราใคร่ครวญคิดนึกแล้วทำความเข้าใจ กิเลสเราจะลด สติปัญญาเราจะเพิ่ม ความเป็นอยู่แบบนี้แม้วันเดียวคืนเดียวไม่เสียเปล่า

312
1
นาทีในการอ่าน