นิธิกัณฑสูตร ว่าด้วยการฝังขุมทรัพย์

นิธิกัณฑสูตร ว่าด้วยการฝังขุมทรัพย์

S07E67

Time index

[00:34] เริ่มปฏิบัติ ด้วยการเจริญสติปัฏฐาน โดยการใช้เครื่องมือคือ จาคานุสสติ 

[14:19] การฝึกปฏิบัติสมาธิมีหลายรูปแบบให้มาฝึกทำและให้มีความรู้กว้างขวางขึ้นไป

[15:01] เล่าเนื้อหาโดยย่อจากพระสูตร นิธิกัณฑสูตร

[17:15] อ่าน นิธิกัณฑสูตร มาใน ขุททกนิกาย 

[22:29] อธิบายเรื่องทรัพย์ 4 อย่าง

[29:04] การเก็บรักษา เก็บอย่างไรจึงจะดี

[33:15] เหตุที่เก็บรักษาอาจจะไม่สำเร็จ

[38:30] ส่วนที่สำเร็จ

[48:29] สิ่งที่สำเร็จ 6 คือ วิชชาและวิมุตติ,ปฏิสัมภิทา,วิโมกข์,สาวกบารมี,ปัจเจกโพธิ และพุทธภูมิ

[57:06] สรุป 

[58:41] บาลี/ไทย 

การฝังทรัพย์สมบัติ การออมทรัพย์ กับ การออมบุญ คืออย่างเดียวกันนั่นเอง ทรัพย์เราจึงต้องรู้จักในการแยกแยะออก มีทั้งหมด 4 อย่าง แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นข้าวของทรัพย์สินเงินทอง อันนี้เปลี่ยนแปลงได้ ไม่สำเร็จตามที่หวังก็มี แต่ส่วนที่จะทำให้อย่างแรกสำเร็จตามที่หวังได้คือ ส่วนที่ 2, 3 และ 4 ที่ว่าจะต้องมีการรักษาไว้อย่างดี เป็นบุญ ไม่ใช่แค่เงินทองทรัพย์สินภายนอกเท่านั้น ยังรวมถึงเรื่องรูป ยังรวมถึงเรื่องยศ ยังรวมถึงความที่เป็นเทวดา ต่อไปจนถึงความเป็นอริยบุคคล เป็นคนประเสิรฐตามมรรค ให้เกิดเป็น คือ นิพพาน ขึ้นได้

269
1
นาทีในการอ่าน