สมาธิและสังขาร

สมาธิและสังขาร

S07E65

Time index

[00:53] เริ่มปฏิบัติ ให้เรามาตั้งสติเอาไว้ในกายเรียกว่าเป็นกายคตาสติ โดย การเห็นกายเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สวยงาม หรือ อสุภสัญญา

[14:36] เริ่มช่วงใต้ร่มโพธิบท -เกริ่น การป้องกันไม่ให้ เมามึนเพลิน หลงไปในธรรม

[17:04] เรื่อง สมาธิ และ สังขาร สืบเนื่องจาก ช่วงขุดเพชรในพระไตรปิฏก ตอน ประวัติ พระธรรมทินนาเถรี อธิบายเรื่องจูฬเวทัลลสูตร (ต่อ)

[18:44] 4 ข้อ เรื่องของสมาธิที่นักปฏิบัติควรรู้คือ การเข้าสมาธิ, การออกจากสมาธิ, สติปัฏฐาน 4 และสัมปทาน 4 

[33:27] สังขาร 3 แยกแยะทำความเข้าใจว่า สังขารการปรุงแต่งมันเป็นอย่างไร 

[46:25] มรรค 7 อยู่ในใจ คือ สัมมาสมาธิ และสัญญาเวทยิตนิโรธ อธิบาย สัมมาสมาธิ และสัญญาเวทยิตนิโรธ (คือความดับไม่เหลือของสัญญาและเวทนา) 

[53:52] เวทนา 3 อย่าง สุข ทุกข์และ อทุกขมสุข

วันนี้จึงอยากจะมาเจาะลงไปในเรื่องของสมาธิ อุบาสกท่านได้ถาม ภิกษุณีท่านได้ตอบเป็นเรื่องราวที่ข้าพเจ้าคิดว่าน่าสนใจมาก ๆ โดยเฉพาะการเข้าสมาธิและการออกจากสมาธิของเหล่านักปฏิบัติทั้งหลายควรจะต้องมาทำความเข้าใจในจุดนี้ เรามาเจาะลงไปถึงประเด็น

ต่อเนื่องจากช่วงขุดเพชรในพระไตรปิฏก มาถึงจุดที่ท่านถามว่าสมาธิเป็นอย่างไร ธรรมอย่างไรเรียกว่าเป็นสมาธิ สมาธินี้คืออะไร สมาธิคือการที่จิตเป็นอารมณ์อันเดียวมันคือเป็นยังไง พระพุทธเจ้าท่านเคยเปรียบเทียบไว้ในที่อื่น ๆเปรียบไว้เหมือนกับน้ำที่ไหลมาจากภูเขา ท่านบอกว่ามันมีร่องขอบกั้นอะไรต่าง ๆ ตามมาเป็นแนวธรรมชาติของมัน มันไหลมาอย่างแรงอย่างเร็ว เพราะว่าขอบกั้นเอาไว้ ถ้ามันไม่มีขอบคันกันเอาไว้ มันก็ไหลแตกกระจายไป มันก็ไม่แรงไม่เร็วไหลรั่วไปในทุกทิศทุกทาง เหมือนเวลาที่เราเสียบสายยางจับต่อกับก็อกน้ำต่อไปเพื่อที่จะล้างรถบ้าง รดน้ำต้นไม้บ้าง ถ้ามีรูรั่วอยู่ที่สายยางน้ำที่อยู่ที่ปลายสายนี่ก็ไม่แรง แต่ถ้าเราอุดรูรั่วทั้งหมดมันจะดี เช่นเดียวกันจิตของเรามันรั่วไหลไปตามตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจได้ จิตรั่วออกไปช่องทางใจได้ รั่วออกไปทางธรรมารมณ์ไปตามความคิดนึกเป็นวจีสังขารบ้าง เป็นจิตสังขารบ้าง เรามีการปิดกั้นอันนี้ได้ ลักษณะการปิดกั้นได้ก็เพราะสตินี่แหละ สตินี้นั้นจึงเป็นเหตุเกิด เป็นนิมิตร เป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นก่อน เกิดก่อนที่จะมีสมาธิเกิดขึ้น พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้บอกว่า บุคคลที่มีสัมมาสติแล้วจะสามารถทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นนั้น เป็นฐานะที่มีได้ เป็นได้

269
1
นาทีในการอ่าน