พึงศึกษาให้ดีในยุคที่สัทธรรมปฏิรูปเกิดมีแล้ว

พึงศึกษาให้ดีในยุคที่สัทธรรมปฏิรูปเกิดมีแล้ว
S07E61

Time index

[00:23] เริ่มปฏิบัติ: ฝึกเจริญมรณานุสติ เพื่อที่เมื่อถึงวันนั้นเราจะสามารถระลึกได้ถึงบุญกุศลคุณงามความดีที่เราได้กระทำไว้

[13:40] ใต้ร่มโพธิบท: พึงศึกษาให้ดีในสัทธรรมปฏิรูปที่เกิดมีแล้ว

[16:00] สมจิตตวรรคที่ ๔ [๒๘๖] ศึกษาไว้ดีในพยัญชนะปฏิรูป

[23:51] สัทธัมมัปปฏิรูปกสูตร ว่าด้วยสัทธรรมปฏิรูป

[40:43] อินทรียวรรคที่ ๑ [๑๖๐] สุคตวินยสูตร ว่าด้วยพระสุคตและวินัยของพระสุคต 

[50:49] สรุป ในยุคที่สัทธรรมปฏิรูปเกิดมีแล้ว ถ้าเราใส่ใจทำความศึกษาให้ดี ทำความเข้าใจลึกลงไปในรายละเอียดทั้งส่วนที่เป็นหัวข้อและตัวแม่บท เราจะสามารถแยกแยะของปลอม แยกแยะของจริงได้ โดยไล่มาตั้งแต่เรื่องของคำสอน ไปจนถึงเรื่องของการปฏิบัติ ไปจนถึงเรื่องของผลที่เกิดขึ้น

...แม้ในสิ่งที่ปฏิรูปมาแล้วนั้น ถ้าเราใส่ใจทำความศึกษาให้ดี เราจะแยกแยะได้ว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่ จริงหรือไม่จริง ปลอมหรือถูกต้องอย่างไร ๆ ไล่มาตั้งแต่เรื่องของคำสอน ไปจนถึงเรื่องของการปฏิบัติ ไปจนถึงเรื่องของผลที่เกิดขึ้น มันมีปลอมมาในทุกระดับ ของปลอมอยู่ตรงไหน ปฏิรูปอยู่ตรงไหน ของจริงคือความถูกต้องก็อยู่ตรงนั้นได้เหมือนกัน เราจะรู้ถึงของจริงโดยการผ่านทางของปลอมนี้ได้เหมือนกัน

ถ้าเราปฏิบัติให้มันชอบตามสิกขาบทที่พระพุทธองค์ได้ทรงกำหนดไว้ มีความเคารพยำเกรงในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ในสิกขาบท ในสมาธิ สิ่งนี้จะทำให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้ ให้เรามาช่วยกันรักษาศาสนานี้ที่พระพุทธเจ้าได้ทิ้งเป็นมรดกไว้ให้ จากการแลกมาด้วยเลือดด้วยเนื้อของพระองค์เอง

"เราจะพบของจริงได้ก็อยู่ในของปลอมนี่แหละ กายของเราที่มันว่าสวยว่างาม ดูจริง ๆ มันสวยงามหรือไม่ ของจริงเราเห็นได้อยู่ในของปลอมนี้ สัทธรรมปฏิรูปเราดูดี ๆ ให้มันเห็นได้ เราจะเห็นสัทธรรมที่แท้จริงได้นั่นเอง"

48
1
นาทีในการอ่าน