พุทธลีลาในการสอน

พุทธลีลาในการสอน
S07E60

Time index

[00:30] เริ่มปฏิบัติสมาธิ ด้วยการระลึกถึง พุทโธ ธัมโม สังโฆ

[13:47] บทนำ 

[24:01] พุทธลีลาการสอน 4 อย่าง มาใน อัมพัฏฐสูตร และ ปราภวสูตร

[31:06] รูปแบบการสอน 4 อย่าง

[34:29] การตอบปัญหา 4 อย่าง

[41:05] ลีลาอื่นๆในการสอน ที่มีมาในพระไตรปิฏก

[52:46] การแสดงองค์ธรรมกถึก 5 อย่าง

[55:36] สรุป ลักษณะการเทศน์สอน พุทธลีลาในการสอนของพระพุทธเจ้า 

พุทธลีลาในการสอน ที่ท่านใช้ในการสอนมีลักษณะอยู่ 4 อย่าง คือ 1 สันทัสสนา มีการชี้แจง จำแนก แยกแยะอธิบายและแสดงเหตุผลให้มีความชัดเจนแจ่มแจ้ง จนผู้ฟังเข้าใจได้ 2 สมาทปนา แนะนำ ให้ทราบซึ้งในการปฏิบัติ ชักชวนให้เกิดการปฏิบัติ 3 สมุตเตชนา เร้าใจให้มีความฮึกเหิม มีอุตสาหะ มั่นใจที่จะทำให้สำเร็จจงได้ 4 สัมปหังสนา ชี้ให้เห็นผลดี ในการปฏิบัติ คนฟังจะมีความเบิกบานความรื่นเริงใจ และยังมีลีลาอื่นๆที่ท่านใช้ในการสอนมีมาในพระไตรปิฏก

รูปแบบการสอน 4 อย่าง 1 แบบสนทนา  2 แบบบรรยาย 3 แบบตอบปัญหา และ 4 แบบวางเป็นข้อบังคับ และในรูปแบบการตอบปัญหาในข้อที่ 3 นั้น ท่านได้แบ่ง วิธีการตอบไว้ 4 อย่าง  คือ ตอบตรงไปตรงมา ตายตัว,มีการย้อนถามแล้วจึงตอบ,มีการเพิ่มเติมในคำตอบ,นิ่ง ไม่ตอบเลย 

การแสดงธรรมองค์ธรรมกถึก 5 อย่าง ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ ผู้แสดงธรรมแก่คนอื่น พึงตั้งธรรม 5 อย่าง ไว้ในใจ คือ  การแสดงธรรมไปตามลำดับ การชี้แจงยกเหตุผลมาแสดงให้เข้าใจ การแสดงธรรมโดยอาศัยจิตเมตตา การแสดงธรรมโดยไม่เห็นแก่อามิส  การแสดงธรรมโดยไม่กระทบตนและกระทบผู้อื่น 

39
1
นาทีในการอ่าน