พรหมวิหาร 4 ประกอบพร้อมโพชฌงค์ 7

พรหมวิหาร 4 ประกอบพร้อมโพชฌงค์ 7
S07E54

Time index

[01.04] ปฏิบัติสมาธิด้วยการเจริญพรหมวิหาร 4

[15.13] ช่วงใต้ร่มโพธิบท

[18.24] อัปปมัญญา 4 คือ การแผ่จิตที่เต็มไปด้วยเมตตา กรุณา มุทิตาและอุเบกขา อันกว้างขวางใหญ่หลวง ไม่มีเวร ไม่มีประมาณ ไม่มีพยาบาทกับสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วทุกทิศทุกทาง

[24.56] เมตตาสูตร              

[36.43] เมื่อเจริญเมตตา จะมีสุภวิโมกข์เป็นที่สุดจบ ส่วนกรุณา มุทิตาและอุเบกขา จะมีอากาสนัญจายตนะ วิญญานัญจายตนะและอากิญจัญญายตนะเป็นที่สุดจบ (ตามลำดับ)

[38.04] วิธีเจริญพรหมวิหาร 4 ประกอบพร้อมโพชฌงค์ 7

[40.33] สิ่งที่ปฏิกูล/ไม่ปฏิกูล เพื่อละราคะโทสะ ทำให้ชำนาญ อินทรีย์จะมีความแก่กล้า

[42.06] การเจริญฯ ให้ถึงที่สุดของแต่ละองค์ อาศัยกายวิเวก จิตตวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ และน้อมไปเพื่อการสลัดคืน

[49.46] พรหมวิหาร 4 หรืออัปปมัญญา 4 เกี่ยวเนื่องกันไปกับโพชฌงค์ทั้ง 7 ซึ่งเมื่อฝึกทำให้มาก ประกอบพร้อมกับการเห็นสิ่งที่ปฏิกูลไม่ปฏิกูลต่าง ๆ จะเริ่มเห็นโทษของส่ิงที่มีรูปได้ เมื่อศึกษาฝึกทำให้มีความละเอียดลึกซึ้ง จะมีสุภวิโมกข์และอรูปสัญญา 3 ขั้นเป็นที่สุดจบได้

วิธีการปฏิบัติอีกทางหนึ่ง สำหรับคนที่จะเข้าฌานสมาธิในขั้นอรูปสัญญาสมาบัติ สามารถฝึกเข้าด้วยการเจริญพรหมวิหาร 4 หรืออัปปมัญญา 4 ในแต่ละอย่าง ๆ คือเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ประกอบพร้อมกับการเจริญโพชฌงค์ทั้ง 7 ในแต่ละอย่าง ๆ โดยมีสติและการใคร่ครวญธรรม เห็นสิ่งที่ปฏิกูลและไม่ปฏิกูล อาศัยกายวิเวก จิตตวิเวก อาศัยวิราคะ ความคลายกำหนัด อาศัยนิโรธ สังเกตเห็นความดับไปต่าง ๆ ที่อยู่ในจิต และน้อมไปเพื่อการสลัดคืน ไม่ก้าวลงไปในสิ่งอื่น ๆ อีก เมื่อทำให้ชำนาญ อินทรีย์มีความแก่กล้า จะทำให้เกิดการหลุดพ้นเป็นขั้น ๆ ได้

98
1
นาทีในการอ่าน