เรื่องเกี่ยวกับภิกษุณี

เรื่องเกี่ยวกับภิกษุณี
S07E25

[03:28] ความเป็นมาของภิกษุณี

[08:04] ครุธรรม 8 ประการ และวิธีอุปสมบทฯ

[21:14] คุณสมบัติของการอุปสมบทฯ

[24:32] ศีลของภิกษุณี และความเกี่ยวข้องระหว่างภิกษุกับภิกษุณี

[28:04] เหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรงวางกฏเกณฑ์การอุปสมบทภิกษุณี สถานภาพและการพ้นภาวะฯ

[33:17] ภาษิตของพระเถรี

[37:40] ภิกษุณีในประเทศไทยและสตรีที่บวชในพระพุทธศาสนา

[44:28] ธรรมบทแปลเรื่อง“พระอุบลวรรณาเถรี”

เกร็ดความรู้จากหนังสือ “เรื่องเกี่ยวกับภิกษุณี” บทประพันธ์โดยสมเด็จพระวันรัต (ท่านจุทน์พฺรหฺมคุตฺโต) ประพันธ์เมื่อปีพ.ศ. 2549 ว่าด้วยความเป็นมาของภิกษุณี, การอุปสมบท, ศีล, สถานภาพฯ และภิกษุณีในประเทศไทยเป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีธรรมบทแปลเรื่อง “พระอุบลวรรณาเถรี” ผู้ที่มีความเป็นเลิศในด้านฤทธิ์ และเป็นต้นบัญญัติศีลที่ห้ามภิกษุณีอยู่ในป่า เปรียบเทียบไว้กับพระมหาโมคคัลลานะ ซึ่งเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า

 

    38
    1
    นาทีในการอ่าน