เกี่ยวกับรายการ
ใต้ร่มโพธิบท

 

เธอย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่า เรา เรายึดถือสิ่งใดในโลกอยู่ พึงเป็นผู้ไม่มีโทษ สิ่งนั้นไม่มีเลย

มาร่วมกันกางแผนที่ ฝึกฝนวิธีการตรวจสอบตนเองด้วยกันได้ใน "ใต้ร่มโพธิบท"

"ใต้ร่มโพธิบท" จะพาผู้ฟังไปร่วมกันศึกษาใบไม้ในกำมือ เรียนรู้การใช้ธรรมะตรวจสอบทางเดินของตนเองบนเส้นทางสายนี้

เพื่อให้สมดั่งว่า 'ผู้ตั้งใจศึกษา ย่อมได้ปัญญา'

 

1u

 • อริยอัฏฐังคิกมรรค

  การปฏิบัติจะทำให้จิตใจของเรานั้นมีความนุ่มนวลอ่อนเหมาะ ที่จะสามารถนำธรรมเข้าสู่ใจได้ ธรรมทั้งหมดที่มารวมเข้าสู่จิตใจ พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบไว้กับเรือนรับรองแขก ที่มีประตูอยู่ทั้ง 4 ทิศ แขกที่มาจากทั้ง 4 ทิศ จะมารวมอยู่ในนี้ทั้งหมด ตรงกลางของห้องรับแขกนั้น เปรียบได้กับนิพพาน และประตูทั้ง 4 ทำหน้าที่แตกต่างกันในแต่ละส่วนของอริยสัจทั้งสี่ และทางที่จะเดินมาที่ประตูทั้ง 4 ได้นั้น ต้องประกอบด้วยองค์ 8 ประการจึงจะเข้ามาถึงส่วนตรงกลาง คือ นิพพานได้  ที่สำคัญคือต้องทำหน้าที่ให้ถูก ในแต่ละข้อ ตัณหาต้องละ ขันธ์ 5 ต้องรับมันได้ เข้าใจมันได้ นิโรธ วิชชา วิมุตติ ต้องทำให้แจ้ง สมถวิปัสสนา ต้องพัฒนาให้

 • อริยอัฏฐังคิกมรรค

  การปฏิบัติจะทำให้จิตใจของเรานั้นมีความนุ่มนวลอ่อนเหมาะ ที่จะสามารถนำธรรมเข้าสู่ใจได้ ธรรมทั้งหมดที่มารวมเข้าสู่จิตใจ พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบไว้ก

 • วิบัติ และ สมบัติ/สัมปทา

   เมื่อจิตเป็นสมาธิ มันจะไม่เป็นวิบัติ แต่จะเป็นสมบัติ แต่ทั้งสมบัติและวิบัติไม่เที่ยง วิบัติไม่เที่ยง เพราะคนที่ไม่ดีใช่ว่าเขาจะชั่วช้าไปตลอดกาลช้า

 • คุณสมบัติคนเลี้ยงโค 11 อย่าง

   พระพุทธเจ้าท่านยกตัวอย่างเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย ระหว่างการเลี้ยงโค การเลี้ยงปศุสัตว์กับพุทธบริษัทในธรรมวินัยนี้ ที่ว่าคนเลี้ยงโคจะสามารถเลี้ยงโคให

 • สัญญามาก่อนญาณ

     พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้กับโปฏฐปาทะปริพาชก ว่า “สัญญาเกิดก่อน ญาณเกิดที่หลัง” ถ้าเราเข้าใจในสองส่วนนี้ จะเป็นประโยชน์ในการงาน ในอาชีพ ของเราได้  แต

 • วาจาสะใภ้ใหม่

    หัวข้อธรรมที่ยกมา เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้วาจา การใช้คำพูด ในลักษณะที่จะทำให้เกิดความดีขึ้นมาได้ มี 4 ลักษณะ แบ่งลักษณะและลีลาการพูดไว้เป็น 2 ส่

 • ตาลบุตร นักแสดง

  นี้เป็นเรื่องราวหลังจากที่นายตาลปุตตะได้ฟังธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วมาใคร่ครวญว่า ชีวิตของเราเป็นแบบนี้ เราควรจะออกบวช ทำความพ้นทุกข์ ให้เกิดขึ