เกี่ยวกับรายการ
ใต้ร่มโพธิบท

 

เธอย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่า เรา เรายึดถือสิ่งใดในโลกอยู่ พึงเป็นผู้ไม่มีโทษ สิ่งนั้นไม่มีเลย

มาร่วมกันกางแผนที่ ฝึกฝนวิธีการตรวจสอบตนเองด้วยกันได้ใน "ใต้ร่มโพธิบท"

"ใต้ร่มโพธิบท" จะพาผู้ฟังไปร่วมกันศึกษาใบไม้ในกำมือ เรียนรู้การใช้ธรรมะตรวจสอบทางเดินของตนเองบนเส้นทางสายนี้

เพื่อให้สมดั่งว่า 'ผู้ตั้งใจศึกษา ย่อมได้ปัญญา'

 

1u

 • ความเป็นพหูสูต

     คำว่า "พหูสูต" นี้ จะมีคำพ่วงกันมา คำที่เราจะได้ยินเป็นประจำ คือ "ผู้สดับฟังมามาก ทรงจำไว้ได้ คล่องปากขึ้นใจ แทงตลอดด้วยดี ด้วยความเห็น ซึ่งธรรมอันงดงามในเบื้องต้น ท่ามกลาง ที่สุด เป็นการประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิ์ บริบูรณ์สิ้นเชิง พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะ" 5 อย่างนี้เมื่อมาประกอบกันแล้ว จะทำให้ความเป็นพหูสูตเกิดขึ้นได้ ซึ่งทุกคนสามารถทำได้ มากน้อยไม่เท่ากัน อันนี้เป็นธรรมดา แต่น้อยที่สุดที่ต้องมี คือ การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม  คือ การนำมาปฏิบัติ แล้วทำให้ถึงที่สุดของมัน ถึงจะเรียกว่าเป็นพหูสูตผู้ทรงธรรม เราเอามาปฏิบัติ เอามาทำให้เกิดขึ้นในใจ จิตใจเรา

 • ความเป็นพหูสูต

     คำว่า "พหูสูต" นี้ จะมีคำพ่วงกันมา คำที่เราจะได้ยินเป็นประจำ คือ "ผู้สดับฟังมามาก ทรงจำไว้ได้ คล่องปากขึ้นใจ แทงตลอดด้วยดี ด้วยความเห็น ซึ่งธรรม

 • เถรธรรม 10 ประการ

   เรื่องของเถรธรรม 10 ประการ ธรรมที่ทำให้คนเป็นเถระ เป็นเถระหมายถึงเป็นผู้ใหญ่ ต้องมีคุณธรรมมีคุณสมบัติอะไร พระพุทธเจ้าตรัสตามที่ต่างๆไว้มารวมกันเป็

 • ราชสังคหวัตถุ 5

     เรื่องของราชสังคหวัตถุ 5 ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับรูปแบบการบูชาของพระเจ้ามหาวิชิตราชที่ปรารภกูฏทันตพราหมณ์ให้ฟัง เปรียบเทียบลักษณะการบูชา 5 อย่างของพว

 • อนุตตริยะ 6

  ในอนุตตริยะ ทั้ง ๖ข้อนี้ ในพระสูตรนี้คือ เปรียบเทียบส่วนต่างให้เห็น ถึงว่าสิ่งที่เป็นทั่วไป ที่ชาวโลกชาวบ้านเขามักจะเข้าใจว่า เป็นการได้ เป็นการเห็

 • การปฏิบัติเพื่อความสมดุลแห่งสมถะและวิปัสสนา

     ในพระสูตร เป็นแค่ตัวอย่างที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นมาว่า เราไตร่ตรองใคร่ครวญดูตัวเรา สมถะวิปัสสนาเป็นอย่างไร ที่นี้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้า เราให้ขยาย

 • 3 ยอดธง | ธชัคคสูตร

  3 ยอดธง | ความมหัศจรรย์ของแก้ว 3 ประการ (พระรัตนตรัย) คือ พุทโธ ธัมโม สังโฆ นั้นมีมากมาย ด้วยความที่เป็นเหตุเป็นผ