เกี่ยวกับรายการ
ใต้ร่มโพธิบท

 

เธอย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่า เรา เรายึดถือสิ่งใดในโลกอยู่ พึงเป็นผู้ไม่มีโทษ สิ่งนั้นไม่มีเลย

มาร่วมกันกางแผนที่ ฝึกฝนวิธีการตรวจสอบตนเองด้วยกันได้ใน "ใต้ร่มโพธิบท"

"ใต้ร่มโพธิบท" จะพาผู้ฟังไปร่วมกันศึกษาใบไม้ในกำมือ เรียนรู้การใช้ธรรมะตรวจสอบทางเดินของตนเองบนเส้นทางสายนี้

เพื่อให้สมดั่งว่า 'ผู้ตั้งใจศึกษา ย่อมได้ปัญญา'

 

1u

 • ปะฏิสังขาโย การพิจารณาปัจจัย 4

      บท ปะฏิสังขาโย ว่าด้วย การพิจารณาปัจจัย 4 เป็นบทที่ พระภิกษุสงฆ์ จะต้องใคร่ครวญอยู่เป็นประจำ รวมถึงนักปฏิบัติที่มีการปฏิบัติอย่างเป็นประจำแล้ว เป็นการพิจารณาโดยแยบคายในเรื่องของปัจจัย 4 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ก่อนบริโภค อยู่ในส่วน ทำวัตรเช้า หลังบริโภค อยู่ในส่วน ทำวัตรเย็น ซึ่งทั้งก่อนและหลังจะมีเนื้อหาเหมือนกัน ในที่นี้ แนะนำให้เพิ่ม การพิจารณา ในระหว่างบริโภคนั้นด้วย ซึ่งจะดีมาก จะช่วยให้เราบริโภคปัจจัย 4 ด้วยความระมัดระวัง ไม่สุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่ง แต่จะพิจารณาโดยแยบคาย อยู่บนทางสายกลาง ตามความเหมาะสม ตามกาละเทศะ ไม่ได้เป็นไปเพื่อการยึดถือ แต่เป็นไปเพื่อการอนุเคราะห์

 • ปะฏิสังขาโย การพิจารณาปัจจัย 4

      บท ปะฏิสังขาโย ว่าด้วย การพิจารณาปัจจัย 4 เป็นบทที่ พระภิกษุสงฆ์ จะต้องใคร่ครวญอยู่เป็นประจำ รวมถึงนักปฏิบัติที่มีการปฏิบัติอย

 • สัมมาสมาธิ

   สัมมาสมาธิ หรือ ความตั้งใจมั่นชอบ ในความหมายจากพุทธพจน์ที่ยกมาพระพุทธเจ้าท่านหมายถึงสมาธิในฌาณ 1 ถึง 4 และหมายรวมเอาวิปัสสนาไปด้ว

 • สัมมาสติ

   “...มีความเพียรเครื่องเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้” ข้อความนี้ มาใน “มหาสติปัฏฐานส

 • สัมมาวายามะ

    “ย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้น ย่อมพยายามปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว้...” พุทธพจน์นี้เป็นส่วนที่เหมือนกัน ที่พระพุทธเจ้าท่านบ

 • การเพ่งอย่างบุคคลอาชาไนย

    พระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุที่ชื่อ สันธะ อย่างนี้ว่า “สันธะ ! เธอจงเพ่งอย่างการเพ่งของสัตว์อาชาไนย ; อย่าเพ่งอย่างการเพ่งของสัตว์กระจอก” จากพุทธพจน์น