เกี่ยวกับรายการ
เข้าใจทำ

 

หากไม่มีก้าวแรกจะสูญเสียอะไร?

รายการ "เข้าใจทำ" ตีแผ่แนวทางการปฏิบัติธรรมทั้งนอกรูปแบบและแบบกางตำราเดิน

ไม่ว่าท่านจะมาแนวทางไหน ย่อมต้องมีการ 'ขัดเกลา' ให้ยิ่งขึ้นไปเสมอ

มาร่วมกันศึกษาฝึกฝน มาร่วมกันทบทวนแผนที่ที่พระศาสดาได้ให้ไว้เดินตามรอยพระบาทของพระองค์

'เข้าใจทำ' เพื่อให้เราได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในการได้ชื่อว่าผู้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา มาร่วมกันฝึกฝนฝึกหัดด้วยกันได้ ทุกวันอังคาร

 

1u

 • ดับอนุสัย

  รักก็เป็นราคานุสัย ชังก็เป็นปฏิฆานุสัย ไม่เข้าใจก็เป็นอวิชชานุสัย เกิดขึ้นมาแล้ว จิตมันก็เกิด สั่งสม รู้สึกว่าเป็นตัวตน แล้วปฏิฆะมันดับได้ไหม ราคะมันดับไหม เออมันดับได้ เข้าใจแล้ว มันไม่เที่ยงเป็นอนัตตา เห็นความไม่เที่ยงในสิ่งนั้น มันหลุดเลย แม้แต่จิตของเรานี้ด้วย เดี๋ยวเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น วางความยึดถือในจิตใจของเรานั้น วางซะ! 

 • มรณัง อนิจจัง ความตายไม่เที่ยง

  “จะให้ความตายดับไป ไม่ใช่ว่าตาย แต่ให้ความตายดับไปต้องให้เหตุของความตายนั้นดับไป ดับตายต้องดับเกิด จะดับความตายได้ ต้องให้ความเกิดนั้นดับไป แต่เกิด

 • พ้นโรคกับอาทีนวสัญญา

  “พอเราเจริญมรรคมีองค์ 8 เป็นทางให้ถึงความดับไปของเจ้าตัณหาอุปาทานอวิชชา โรคก็หายไป เป็นอโรคะ อโรคะเกิดขึ้นเป็นการได้ที่ดีมาก เป็นการเกิดขึ้นทางใจ ก

 • สิ่งที่ควรแลกมาด้วยชีวิต

  ...ไม่ต่อรอง ต้องการอะไรให้หมด จากข้างนอกคือหนัง เข้าไปถึงข้างในเป็นเนื้อและเลือด เข้าไปจนถึงกระดูก ไม่ได้จะสนใจเรื่องพวกนี้ ไปสนใจดูสิว่า

 • เหนือความวุ่นวายเหนือความขัดข้องด้วยอริยมรรคมีองค์ 8

  "ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ"  เป็นเสียงเปล่งอุทานของยสกุลบุตร ผู้เป็นสุขุมาลชาติ ที่อิ่มเอิบไปด้วยกามคุณทั้งหลาย แต่ในที่สุ

 • เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน

  “เวทนาสุ เวทนานุปัสสี วิหรติ เวทนานี้คือไม่ใช่ว่าให้อยู่กับเวทนานั้นเท่านั้น แต่ต้องมองลึกทะลุลงไป เวทนาที่เรามี อทุกขมสุขเวทนา ทุกขเวทนา สุขเวทนา

 • จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน

  จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ เราตั้งการระลึกถึงเอาไว้ของเรา อยู่กับสภาวะที่จิตของเรามันเปลี่ยนไป”