เกี่ยวกับรายการ
เข้าใจทำ

 

หากไม่มีก้าวแรกจะสูญเสียอะไร?

รายการ "เข้าใจทำ" ตีแผ่แนวทางการปฏิบัติธรรมทั้งนอกรูปแบบและแบบกางตำราเดิน

ไม่ว่าท่านจะมาแนวทางไหน ย่อมต้องมีการ 'ขัดเกลา' ให้ยิ่งขึ้นไปเสมอ

มาร่วมกันศึกษาฝึกฝน มาร่วมกันทบทวนแผนที่ที่พระศาสดาได้ให้ไว้เดินตามรอยพระบาทของพระองค์

'เข้าใจทำ' เพื่อให้เราได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในการได้ชื่อว่าผู้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา มาร่วมกันฝึกฝนฝึกหัดด้วยกันได้ ทุกวันอังคาร

 

1u

 • เสวยเวทนา…อย่างไม่น่าเวทนา

  เวทนาใดๆ ไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา หากได้วิเคราะห์เป็นขั้นตอนอย่างละเอียดและมีการปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งคือ เข้าใจตามเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงโดยไม่ถูกกิเลสครอบงำ เราจะสามารถเข้าใจเหตุและผลของการเกิดผัสสะและเวทนาได้อย่างถูกต้อง ให้พิจารณาเห็นความเป็นอนัตตาหรือความไม่เที่ยงเหล่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดตัณหาตามมา สามารถวางเฉยได้แม้มีผัสสะมากระทบหรือรับรู้ได้ถึงเวทนาเกิดขึ้น

 • การเจริญเทวตานุสสติ

  “ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา ระลึกถึงคุณธรรมเหล่านี้ของเทวดาเหล่านั้น ระลึกถึงคุณธรรม คือ ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญาของเราด้วย เราระลึกถึงสิ่งใดสิ่ง

 • ทบทวนเพื่อพัฒนา

  “ตั้งจิตทบทวนดูให้ดีว่า ในช่วงรอบปีหรือในรอบ 10ปี 20ปีของเราที่ผ่านมา มันเป็นอย่างไร ตั้งจิตดูให้ดีว่า ในรอบปีที่จะไปข้างหน้าหรือรอบ10

 • เกิดด้วยกันแต่ทำกิจต่างกัน

  “เป็น 2 อย่างที่มีธรรมชาติต่างกัน เวลาจะให้มันเกิดก็ต้องให้มันเกิดด้วยกัน มีอันหนึ่งก็ต้องมีอันหนึ่งด้วย แต่กิจที่ควรทำนั้นจะต้องแตกต่างกัน มีการรั

 • เข้าใจจิตด้วยปัญญา

  “เรามีการรับรู้เกิดขึ้นนั่นคือวิญญาณที่ไหน ต้องมีสติคือการระลึกรู้ตั้งไว้ที่นั่น มีสติคือการระลึกรู้อยู่ที่ไหน ก็จะพึงหวังได้ว่าจะมีโวสสัคคารมณ์ กล

 • เหตุแห่งความเกิดและความดับแห่งเหตุ

  “สิ่งอะไรต่างๆก็ตาม มันต้องอาศัยเหตุเกิด สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตาม มันจะดับไปได้ มันก็ต้องอาศัยเหตุดับ”

 • หนทางใหม่เริ่มได้ด้วยสติ

  วิญญาณมาก่อนเลย สุขไปตาม ทุกข์ไปตาม อันนี้เราเป็นมาตลอดช้านานแล้ว จึงได้เกิดมาเป็นแบบนี้ได้ ในที่นี้เราจะดำเนินชีวิตไปตามทางใหม่ไม่ใช่