เกี่ยวกับรายการ
เข้าใจทำ

 

หากไม่มีก้าวแรกจะสูญเสียอะไร?

รายการ "เข้าใจทำ" ตีแผ่แนวทางการปฏิบัติธรรมทั้งนอกรูปแบบและแบบกางตำราเดิน

ไม่ว่าท่านจะมาแนวทางไหน ย่อมต้องมีการ 'ขัดเกลา' ให้ยิ่งขึ้นไปเสมอ

มาร่วมกันศึกษาฝึกฝน มาร่วมกันทบทวนแผนที่ที่พระศาสดาได้ให้ไว้เดินตามรอยพระบาทของพระองค์

'เข้าใจทำ' เพื่อให้เราได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในการได้ชื่อว่าผู้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา มาร่วมกันฝึกฝนฝึกหัดด้วยกันได้ ทุกวันอังคาร

 

1u

 • เสวยเวทนา…อย่างไม่น่าเวทนา

  เวทนาใดๆ ไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา หากได้วิเคราะห์เป็นขั้นตอนอย่างละเอียดและมีการปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งคือ เข้าใจตามเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงโดยไม่ถูกกิเลสครอบงำ เราจะสามารถเข้าใจเหตุและผลของการเกิดผัสสะและเวทนาได้อย่างถูกต้อง ให้พิจารณาเห็นความเป็นอนัตตาหรือความไม่เที่ยงเหล่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดตัณหาตามมา สามารถวางเฉยได้แม้มีผัสสะมากระทบหรือรับรู้ได้ถึงเวทนาเกิดขึ้น

 • พ้นโรคกับอาทีนวสัญญา

  “พอเราเจริญมรรคมีองค์ 8 เป็นทางให้ถึงความดับไปของเจ้าตัณหาอุปาทานอวิชชา โรคก็หายไป เป็นอโรคะ อโรคะเกิดขึ้นเป็นการได้ที่ดีมาก เป็นการเกิดขึ้นทางใจ ก

 • สิ่งที่ควรแลกมาด้วยชีวิต

  ...ไม่ต่อรอง ต้องการอะไรให้หมด จากข้างนอกคือหนัง เข้าไปถึงข้างในเป็นเนื้อและเลือด เข้าไปจนถึงกระดูก ไม่ได้จะสนใจเรื่องพวกนี้ ไปสนใจดูสิว่า

 • เหนือความวุ่นวายเหนือความขัดข้องด้วยอริยมรรคมีองค์ 8

  "ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ"  เป็นเสียงเปล่งอุทานของยสกุลบุตร ผู้เป็นสุขุมาลชาติ ที่อิ่มเอิบไปด้วยกามคุณทั้งหลาย แต่ในที่สุ

 • เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน

  “เวทนาสุ เวทนานุปัสสี วิหรติ เวทนานี้คือไม่ใช่ว่าให้อยู่กับเวทนานั้นเท่านั้น แต่ต้องมองลึกทะลุลงไป เวทนาที่เรามี อทุกขมสุขเวทนา ทุกขเวทนา สุขเวทนา

 • จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน

  จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือ เราตั้งการระลึกถึงเอาไว้ของเรา อยู่กับสภาวะที่จิตของเรามันเปลี่ยนไป”

 • เข้าใจกาย ด้วยพุทโธ

  “ร่างกายที่ต้องแม้คอยประคบประหงม ดูแลรักษา แล้วก็ถามว่าตัวเราในนี้ก็ไม่มีแล้วคุณอยู่เพื่ออะไร กายนี้ คุณมีไว้ทำอะไร”