นิวรณ์ทำให้มืด

นิวรณ์ทำให้มืด
S07E40

Time index

[05:01] นิวรณ์

[10:29] อุทธัจจะ กุกุจจะ

[20:15] กามฉันทะ

[27:22] พยาบาท

[32:24] ถีนมิทธะ

[38:25] วิจิกิจฉา

[43:50] ทางแก้ อนุสติ10

นิวรณ์ คือ เครื่องกางกั้น ทำให้จิตไม่รวมลงเป็นสมาธิมี 5 อย่าง คือ อุทัจจะกุกุจจะ
กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ วิจิกิจฉา วิธีแก้ คือ อนุสสติทั้ง 10

35
1
นาทีในการอ่าน