เกี่ยวกับรายการ
เข้าใจทำ

 

หากไม่มีก้าวแรกจะสูญเสียอะไร?

รายการ "เข้าใจทำ" ตีแผ่แนวทางการปฏิบัติธรรมทั้งนอกรูปแบบและแบบกางตำราเดิน

ไม่ว่าท่านจะมาแนวทางไหน ย่อมต้องมีการ 'ขัดเกลา' ให้ยิ่งขึ้นไปเสมอ

มาร่วมกันศึกษาฝึกฝน มาร่วมกันทบทวนแผนที่ที่พระศาสดาได้ให้ไว้เดินตามรอยพระบาทของพระองค์

'เข้าใจทำ' เพื่อให้เราได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในการได้ชื่อว่าผู้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา มาร่วมกันฝึกฝนฝึกหัดด้วยกันได้ ทุกวันอังคาร

 

1u

 • เข้าใจกาย ด้วยพุทโธ

  “ร่างกายที่ต้องแม้คอยประคบประหงม ดูแลรักษา แล้วก็ถามว่าตัวเราในนี้ก็ไม่มีแล้วคุณอยู่เพื่ออะไร กายนี้ คุณมีไว้ทำอะไร”

  ตั้งสติไว้ที่พุทโธ แล้วจึงเริ่มพิจารณากายทั้งภายนอกและภายใน ล้วนไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้  หากายนี้ไม่เจอ กายนี้ไม่ใช่ของเรา ไม่มีค่าอะไร ไม่ควรค่าแก่การยึดถือ เมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วยังต้องระวังจิตจะไปยึดถือกายผ่านทางวิญญาณ ถ้าสามารถเข้าใจใน 2 ประเด็นนี้แล้วจะเห็นตามจริงว่าขันธ์ 5 นี้ ยึดถือไม่ได้ เป็นอนัตตา

 • เข้าใจกาย ด้วยพุทโธ

  “ร่างกายที่ต้องแม้คอยประคบประหงม ดูแลรักษา แล้วก็ถามว่าตัวเราในนี้ก็ไม่มีแล้วคุณอยู่เพื่ออะไร กายนี้ คุณมีไว้ทำอะไร”

 • ธัมมานุสสติด้วยพรหมวิหาร ๔

  “วันนี้ฉันตัดสินใจแล้วนะ จะอยู่ด้วยความรักความเมตตา ฉันจะอยู่ด้วยความกรุณา ปรารถนาให้พ้นจากทุกข์ อยู่ด้วยมุทิตาคือยินดีพอใจในความสุขความสำเร็จของคน

 • พิชิตฟุ้งซ่านด้วยพุทธานุสสติ

  “ความคิดทั้งหมดไม่ใช่ความฟุ้งซ่าน เราตั้งจิตไว้อยู่กับสติ ความฟุ้งซ่านลดลงไปแน่นอน”

 • รักษากายให้ประเสริฐด้วยอริยอุโบสถ

  “ใช้กายที่เป็นของเน่าให้เกิดเป็นบุญ วันนี้เราจะให้กายของเราตั้งอยู่ เข้าอยู่ คงอยู่ ในความประเสริฐ กายของเราจะเข้าอยู่คงอยู่ในความประเสริฐได้ด้วยกา

 • ปล่อยวาง ด้วยพุทธานุสสติ

  “ปล่อยทิ้งกะปล่อยวางมันไม่เหมือนกันตรงที่ว่า คนเราจะทิ้งอะไร ปล่อยอะไรได้ จะต้องมีฐานมาจากการเห็นตามความเป็นจริงตามกระบวนการ

 • การเห็นแจ้งธรรมตามลำดับบท

  “ท่านพระสารีบุตรเห็นความเกิดขึ้นเห็นความเสื่อมไปในทั้งหมด 16 อย่างนี้ ตามรายละเอียดของ 7 อย่างนั้น เห็นแล้วแจกแจงแล้วก็ โอว สิ่งเหล่านี้ไม่มีมา มีม